એસ. નંબર. શીર્ષક પોસ્ટ તારીખ અંતિમ તારીખ
1

ઝૂમ મીટિંગ- ઇમેઇલ સેવા માટે NIXI RFPમાહિતી

31-05-2022

2

કાર ભાડે રાખવા માટે NIQટેન્ડર

05-05-2022