ફોન/ફેક્સ:

સહાયતાના કલાકો: સોમવાર - શુક્રવાર, સવારે 9 થી સાંજના 5 વાગ્યા સુધી

ફોન: + 91-11-48202000

ફેક્સ: + 91-11-48202013

સરનામું:

નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા (NIXI) 9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંબા રોડ, નવી દિલ્હી 110001

કાનૂની Audડિટર્સ

નામ: BGJC & Associates LLP રાજ ટાવર-IG-I, અલકનંદા કોમ્યુનિટી સેન્ટર નવી દિલ્હી-110019

ફોન નંબર: +91 11 26025140

ઈમેલ આઈડી: માહિતી[at]bgjc[ડોટ]in

આંતરિક ઓડિટર્સ

નામ: ઓ. અગ્રવાલ એન્ડ કંપની (CA)
એચ-3/11 એ, કૃષ્ણ નગર, ન્યુ વિજય ચોક, દિલ્હી-110051

ફોન નંબર: +91 7011511698

ઈમેલ આઈડી:- caagrawalsourabh[at]yahoo[dot]com

એસ. નંબર. નામ અને હોદ્દો ટેલિફોન ઇમેઇલ
1 ડો.દેવેશ ત્યાગી
મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી (આઈ એન્ડ સી)
+ 91-11-48202000 સીઇઓ[એટ]નિક્સી[ડોટ]ઇન
2 શ્રી શુભમ સરન
જનરલ મેનેજર - બી.ડી
+ 91-11-48202022 શુભમ[એટ]નિક્સી[ડોટ]ઇન
3 શ્રી સંતનુ આચાર્ય
જનરલ મેનેજર - ફાયનાન્સ
+ 91-11-48202025 આચાર્ય[ડોટ]એસ[એટ]નિક્સી[ડોટ]ઇન
4 મેનેજર (ઇન્ટરનેટ એક્સચેન્જ) - -
5 શ્રી રાજીવ કુમાર
મેનેજર (.IN અને રજિસ્ટ્રી)
+ 91-11-48202002 રાજીવ[એટ]નિક્સી[ડોટ]ઇન
6 શ્રી નીતિન જોલી
મેનેજર (BD)
+ 91-11-48202023 નીતિન[ડોટ]જોલી[એટ]નિક્સી[ડોટ]ઇન
7 શ્રી પ્રવીણકુમાર સિંઘ
સહાયક Mgr (IT)
+ 91-11-48202006 પ્રવીણ[એટ]ઇરીન[ડોટ]ઇન
8 શ્રીમતી દીપિકા પંવાર
સહાયક Mgr (ફાઇનાન્સ)
+ 91-11-48202009 દીપિકા[એટ]નિક્સી[ડોટ]ઇન
9 શ્રી અભિષેક મિશ્રા
સહાયક Mgr (IRINN)
+ 91-11-48202007 અભિષેક[એટ]ઇરીન[ડોટ]ઇન
10 શ્રી પંકજ બંસલ
સહાયક Mgr (BD)
+ 91-11-48202035 પંકજ[એટ]નિક્સી[ડોટ]ઇન
11 શ્રી સૌમેન ભૌમિક
આસિસ્ટન્ટ મેનેજર (IX)
+ 91-11-48202032 સૌમેન[એટ]નિક્સી[ડોટ]ઇન