આર્કાઇવ

એસ. નંબર. શીર્ષક પોસ્ટ તારીખ અંતિમ તારીખ
1

NIXI ઈ-મેલ સેવાના અમલીકરણ માટે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની પ્રાપ્તિ માટે ટેન્ડર દસ્તાવેજસુધારેલ RFP

20-06-2022

07-07-2022

2

NIXI ના આવનારા ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જો માટે ડેટા સેન્ટર્સ પર જગ્યા માટેની દરખાસ્તટેન્ડર

20-06-2022

07-07-2022

3

બહુવિધ શહેરોમાં NIXI નોડ્સ ચલાવવા માટે ઓપરેશનલ સપોર્ટ માટે ટેન્ડર.ટેન્ડર- વિસ્તરણ

10-06-2022

20-06-2022

4

વકીલો અરજદારો કે જેમની પાસે ટ્રેડમાર્ક સંબંધિત કોર્ટ કેસો/મામલો દ્વારા ડોમેન હેન્ડલ કરવામાં કુશળતા (ઓછામાં ઓછા 3 થી 5 વર્ષ) છેજાહેરખબર

07-06-2022

23-06-2022

5

NIXI ના આવનારા ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જોની P2P કનેક્ટિવિટી માટેના ટેન્ડરમાં સુધારો.કોરિજેન્ડમ

06-06-2022

6

સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર્સ (Sdc) અને Stpi સાથે NIXI હાલના એક્સચેન્જોની પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ કનેક્ટિવિટી માટે ટેન્ડરટેન્ડર

03-06-2022

13-06-2022

7

P2P કનેક્ટિવિટી માટેના ટેન્ડર માટે શુદ્ધિપત્રકોરિજેન્ડમ

03-06-2022

8

NIXI ના આગામી ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જોની પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ કનેક્ટિવિટીટેન્ડર

02-06-2022

08-06-2022

9

ઈમેલ સેવાઓ માટે NIXI RFPઆરએફપી

25-05-2022

01-07-2022

10

ઝીરો ફોલ્ટસૂચના

19-04-2022

11

EGM ની મિનિટોસૂચના

04-02-2022

12

આગામી 5 વર્ષમાં ઈન્ટરનેટસૂચના

06-01-2022

13

ચૂંટણી સૂચના 2021સૂચના

16-12-2021