શીર્ષક પોસ્ટ તારીખ અંતિમ તારીખ
કોરિજેન્ડમ એ ટેન્ડરનો એક ભાગ છે "TSPની પસંદગીના સંદર્ભમાં NIT" કોરિજેન્ડમ 28-12-2022 05-01-2023

શુદ્ધિપત્રનું નામ: શુદ્ધિપત્ર એ ટેન્ડરનો એક ભાગ છે "TSPની પસંદગીના સંદર્ભમાં NIT"
શ્રેણી: શુદ્ધિપત્ર
બિડ સબમિશન સમાપ્તિ તારીખ: 05/01/2023
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000
કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે મીટિંગ પહેલાં ઈ-મેલ, pdns@nixi.in દ્વારા અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો 

અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે આઇટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટેનો કોરિજેન્ડમ નંબર 1 ટેન્ડર દસ્તાવેજકોરિજેન્ડમ 27-12-2022 28-12-2022

શુદ્ધિપત્રનું નામ: અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે આઇટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે 1 ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટ ક્રમાંક: કોરિજેન્ડમ
બિડ સબમિશન સમાપ્તિ તારીખ અને સમય: 28/12/2022 (11 AM)
બિડ ખોલવાની અને મૂલ્યાંકન શરૂ થવાની તારીખ અને સમય: ટેકનિકલ બિડ ખોલવાની તારીખ 28/12/2022, સાંજે 4 વાગ્યે
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000
કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે મીટિંગ પહેલાં ઈ-મેલ, pdns@nixi.in દ્વારા અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો 

અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે નોન-આઇટી-ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર RFP માટેનો કોરિજેન્ડમ નંબર 1 ટેન્ડર દસ્તાવેજકોરિજેન્ડમ 26-12-2022 02-01-2023

ટેન્ડરનું નામ: અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે નોન-આઇટી-ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર RFP માટેનો કોરિજેન્ડમ નંબર 1 ટેન્ડર દસ્તાવેજ
શ્રેણી: શુદ્ધિપત્ર
બિડ સબમિશન સમાપ્તિ તારીખ અને સમય: 02/01/2023 (11:00 AM)
બિડ ખોલવાની અને મૂલ્યાંકન શરૂ થવાની તારીખ અને સમય: ટેકનિકલ બિડ ખોલવાની તારીખ 02/01/2023, સાંજે 4:00 વાગ્યે
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000
કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે મીટિંગ પહેલાં ઈ-મેલ, pdns@nixi.in દ્વારા અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો 

09 સ્થાનો પર ડેટા સેન્ટરો પર જગ્યા પૂરી પાડવાના સંદર્ભમાં ટેન્ડરટેન્ડર 22-12-2022 06-01-2023

ટેન્ડરનું નામ: 09 સ્થાનો પર ડેટા સેન્ટર્સ પર જગ્યા પૂરી પાડવાના સંદર્ભમાં ટેન્ડર
બિડની શરૂઆતની તારીખ: 22-12-2022
બિડ સબમિશન અને ઓપનિંગની છેલ્લી તારીખ: 06-01-2023 (NIXI ખાતે બપોરે 3.00 વાગ્યે)
ટેકનિકલ બિડ ઓપનિંગ અને મૂલ્યાંકન : 06-01-2023 (PM 3:30)
તમને બિડની તમારી ભૌતિક નકલ નીચે જણાવેલ સરનામે સબમિટ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000
કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે મીટિંગ પહેલાં ફોન નંબર +91-11-48202000 પર અથવા તેમના ઈ-મેલ soumen@nixi.in દ્વારા શ્રી સૌમેન ભૌમિક – સહાયક મેનેજર (ટેક્નિકલ) નો સંપર્ક કરી શકો છો.

ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરો 

અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે આઇટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે ટેન્ડર દસ્તાવેજટેન્ડર 19-12-2022 28-12-2022

ટેન્ડરનું નામ: અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે આઇટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે ટેન્ડર દસ્તાવેજ
શ્રેણી: ટેન્ડર
સ્પષ્ટતા શરૂ થવાની તારીખ/સમય: 20/12/2022
સ્પષ્ટતા સમાપ્તિ તારીખ/સમય: 22/12/2022
પ્રારંભ તારીખ: 20/12/2022
સૂચનો/સુધારાઓ વગેરે સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 22/12/2022
બિડ સબમિશન સમાપ્તિ તારીખ અને સમય: 28/12/2022 (11 AM)
બિડ ખોલવાની અને મૂલ્યાંકન શરૂ થવાની તારીખ અને સમય: ટેકનિકલ બિડ ખોલવાની તારીખ 28/12/2022, સાંજે 4:00 વાગ્યે
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંબા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે મીટિંગ પહેલાં ઈ-મેલ, pdns@nixi.in દ્વારા અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.

ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરો 

અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર ખાતે વધારાના નોન-આઈસીટી સાધનોની સપ્લાય, ઇન્સ્ટોલેશન અને કમિશનિંગટેન્ડર 19-12-2022 22-12-2022

ટેન્ડરનું નામ: અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટરમાં વધારાના નોન-આઈસીટી સાધનોની સપ્લાય, ઇન્સ્ટોલેશન અને કમિશનિંગ
શ્રેણી: ટેન્ડર
સ્પષ્ટતા શરૂ થવાની તારીખ/સમય: 19/12/2022
સ્પષ્ટતા સમાપ્તિ તારીખ/સમય: 22/12/2022
પ્રારંભ તારીખ: 19/12/2022
સૂચનો/સુધારાઓ વગેરે સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 22/12/2022
બિડ સબમિશન સમાપ્તિ તારીખ અને સમય: 28/12/2022(11 AM)
બિડ ખોલવાની અને મૂલ્યાંકન શરૂ થવાની તારીખ અને સમય: ટેકનિકલ બિડ ખોલવાની તારીખ 28/12/2022, સાંજે 4 વાગ્યે
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંબા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે મીટિંગ પહેલાં ઈ-મેલ, pdns@nixi.in દ્વારા અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.

ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરો 

અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે નોન-આઇટી-ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર RFPટેન્ડર 16-12-2022 02-01-2023

ટેન્ડરનું નામ: અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે નોન-આઇટી-ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર RFP
શ્રેણી: ટેન્ડર
સ્પષ્ટતા શરૂ થવાની તારીખ/સમય: 22મી ડિસેમ્બર 2022 - સવારે 11 વાગ્યા સુધી
સ્પષ્ટતા સમાપ્તિ તારીખ/સમય: 27મી ડિસેમ્બર 2022 - સાંજે 4 વાગ્યા સુધી
પ્રારંભ તારીખ: 16મી ડિસેમ્બર 2022
સૂચનો/સુધારાઓ વગેરે સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 22મી ડિસેમ્બર 2022 - 11:00 AM
સમાપ્તિ તારીખ અને સમય: 2જી જાન્યુઆરી 2023, સવારે 11:00 વાગ્યે
બિડ ખોલવાની અને મૂલ્યાંકન તારીખ અને સમય: 2જી જાન્યુઆરી, 2023, સાંજે 4:00
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંબા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે મીટિંગ પહેલાં ઈ-મેલ, pdns@nixi.in દ્વારા અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.

ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરો 

અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે આઇટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટ માટે કોરિજેન્ડમ 3કોરિજેન્ડમ 15-12-2022 19-12-2022

શ્રેણી: શુદ્ધિપત્ર
શુદ્ધિપત્રનું નામ: અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા રાજ્યના ડેટા સેન્ટર માટે આઇટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે ટેન્ડર દસ્તાવેજ માટેનો શુદ્ધિપત્ર 3 શ્રેણી: શુદ્ધિપત્ર
પોસ્ટ તારીખ: 15 ડિસેમ્બર 2022
સમાપ્તિ તારીખ: 19 ડિસેમ્બર 2022, સવારે 11:00 વાગ્યે
બિડ ખોલવાની અને મૂલ્યાંકન તારીખ અને સમય: ટેકનિકલ બિડ ખોલવાની તારીખ 22મી ડિસેમ્બર, સાંજે 4 વાગ્યે
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંબા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે મીટિંગ પહેલાં ઈ-મેલ, pdns@nixi.in દ્વારા અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો 

09 સ્થાનો પર ડેટા સેન્ટરો પર જગ્યા પૂરી પાડવાના સંદર્ભમાં ટેન્ડર સબમિટ કરવાની મુદતએક્સ્ટેંશન 14-12-2022 21-12-2022

એક્સ્ટેંશન માટેની સૂચના

વિષય: 09 સ્થાનો પર ડેટા સેન્ટરો પર જગ્યા પૂરી પાડવાના સંદર્ભમાં ટેન્ડર સબમિટ કરવાની મુદત લંબાવવામાં આવી છે.

જણાવવામાં આવે છે કે ઉપરોક્ત ટેન્ડર જેની પ્રારંભિક રજૂઆતની છેલ્લી તારીખ 14-10-2022 હતી જે તબક્કાવાર રીતે 12-12-2022 સુધી લંબાવવામાં આવી હતી. સક્ષમ સત્તાધિકારી દ્વારા હવે નક્કી કરવામાં આવ્યું છે કે નીચેના સ્થાનો માટે સંભવિત બિડર્સને તક આપવા માટે NIXI ટેન્ડરને વધુ એક સપ્તાહ માટે લંબાવશે:

 • પુણે
 • પિંપરી-ચિંચવડ
 • બેંગલુરુ
 • હૈદરાબાદ
 • વાસાઈ
 • ઔરંગાબાદ
 • પૂરી
 • બેલગામ
 • થાણે

એક્સ્ટેંશન સૂચના ડાઉનલોડ કરો 

અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે આઇટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે ટેન્ડર દસ્તાવેજ માટે સુધારાત્મક કમ નોટિસ 2કોરિજેન્ડમ 09-12-2022 19-12-2022

વિગતો:

શ્રેણી: શુદ્ધિપત્ર
ટેન્ડરનું નામ: અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે આઇટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે ટેન્ડર દસ્તાવેજ માટે કોરિજેન્ડમ કમ નોટિસ 2
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંબા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે મીટિંગ પહેલાં ઈ-મેલ, pdns@nixi.in દ્વારા અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો 

ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર - અગરતલા ખાતે વધારાના નોન-આઈસીટી સાધનોના સપ્લાય, ઇન્સ્ટોલેશન અને કમિશનિંગ માટેના ટેન્ડર દસ્તાવેજનો સુધારક નંબર 2કોરિજેન્ડમ 09-12-2022 19-12-2022

વિગતો:

શ્રેણી: શુદ્ધિપત્ર
ટેન્ડરનું નામ: ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર – અગરતલા ખાતે વધારાના નોન-આઈસીટી સાધનોના સપ્લાય, ઇન્સ્ટોલેશન અને કમિશનિંગ માટેના ટેન્ડર દસ્તાવેજનો શુદ્ધિપત્ર નંબર 2
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંબા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે મીટિંગ પહેલાં ઈ-મેલ, pdns@nixi.in દ્વારા અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો 

અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે નોન-આઈટી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટેનો કોરિજેન્ડમ નંબર 6 ટેન્ડર દસ્તાવેજકોરિજેન્ડમ 09-12-2022 16-12-2022

વિગતો:

શ્રેણી: શુદ્ધિપત્ર
ટેન્ડરનું નામ: અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે નોન-આઈટી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટેનો કોરિજેન્ડમ નંબર 6 ટેન્ડર દસ્તાવેજ
અંતિમ બિડ સબમિશન: 16મી ડિસેમ્બર 2022 (સવારે 11 વાગ્યે)
ટેકનિકલ બિડની શરૂઆત: 16મી ડિસેમ્બર 2022 (pm 4)
નાણાકીય બિડની શરૂઆત: 21મી ડિસેમ્બર 2022 (બપોરે 4 વાગ્યે)
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંબા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે મીટિંગ પહેલાં ઈ-મેલ, pdns@nixi.in દ્વારા અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો 

અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે ઇન્ટિરિયર અપગ્રેડેશન (MEPC) માટેના ટેન્ડરની કોરિજેન્ડમ કમ નોટિસ-5કોરિજેન્ડમ 09-12-2022 16-12-2022

વિગતો:

શ્રેણી: શુદ્ધિપત્ર
ટેન્ડરનું નામ: અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે ઇન્ટિરિયર અપગ્રેડેશન (MEPC) માટે ટેન્ડરની કોરિજેન્ડમ કમ નોટિસ-5
અંતિમ બિડ સબમિશન: 16મી ડિસેમ્બર 2022 (સવારે 11 વાગ્યે)
ટેકનિકલ બિડની શરૂઆત: 16મી ડિસેમ્બર 2022 (pm 4)
નાણાકીય બિડની શરૂઆત: 20મી ડિસેમ્બર 2022 (બપોરે 4 વાગ્યે)
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંબા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે મીટિંગ પહેલાં ઈ-મેલ, pdns@nixi.in દ્વારા અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો 

TSP ની પસંદગીના સંદર્ભમાં NIT માટે પ્રશ્નો અને સૂચનો સબમિટ કરવા માટેની સૂચનાટેન્ડર 08-12-2022 26-12-2022

વિગતો:

શ્રેણી: ટેન્ડર
ટેન્ડરનું નામ: TSP ની પસંદગીના સંદર્ભમાં NIT માટે પ્રશ્નો અને સૂચનો સબમિટ કરવા માટેની સૂચના
બિડ સબમિશનની શરૂઆત તારીખ 07-12-2022
NIXI 19-12-2022 દ્વારા સ્પષ્ટતાની રજૂઆત
ટેન્ડર સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ 26-12-2022
28-12-2022ના રોજ ટેન્ડર ખોલવું
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંબા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે મીટિંગ પહેલાં ઈ-મેલ, pdns@nixi.in દ્વારા અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.

ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરો 

શુદ્ધિપત્ર 5 - અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે નોન-આઈટી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે ટેન્ડરકોરિજેન્ડમ 06-12-2022 12-12-2022

વિગતો:

શ્રેણી: શુદ્ધિપત્ર
ટેન્ડરનું નામ: કોરિજેન્ડમ 5 - અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે નોન-આઈટી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે ટેન્ડર
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંબા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે મીટિંગ પહેલાં ઈ-મેલ, pdns@nixi.in દ્વારા અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો 

શુદ્ધિપત્ર 4 - અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે આંતરિક અપગ્રેડેશન (MEPC) માટે ટેન્ડરકોરિજેન્ડમ 06-12-2022 12-12-2022

વિગતો:

શ્રેણી: શુદ્ધિપત્ર
ટેન્ડરનું નામ: કોરિજેન્ડમ 4 - અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે આંતરિક અપગ્રેડેશન (MEPC) માટે ટેન્ડર
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંબા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે મીટિંગ પહેલાં ઈ-મેલ, pdns@nixi.in દ્વારા અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો 

ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર - અગરતલા ખાતે વધારાના નોન-આઈસીટી સાધનોના સપ્લાય, ઈન્સ્ટોલેશન અને કમિશનિંગ માટે ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટની કોરિજેન્ડમ કમ નોટિસ- 1કોરિજેન્ડમ 06-12-2022 19-12-2022

વિગતો:

કેટેગરી: કોરિજેન્ડમ કમ નોટિસ-1
ટેન્ડરનું નામ: ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર - અગરતલા ખાતે વધારાના નોન-આઈસીટી સાધનોના સપ્લાય, ઇન્સ્ટોલેશન અને કમિશનિંગ માટેના ટેન્ડર દસ્તાવેજની શુદ્ધિપત્ર કમ સૂચના- 1
સમાપ્તિ તારીખ અને સમય: 19મી ડિસેમ્બર 2022 (AM 11:00)
બિડ ખોલવાની અને મૂલ્યાંકન તારીખ અને સમય: 19મી ડિસેમ્બર 2022 (04:00 PM)
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંબા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે મીટિંગ પહેલાં ઈ-મેલ, pdns@nixi.in દ્વારા અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો 

અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે આઇટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટનો કોરિજેન્ડમ કમ નોટિસ- 1કોરિજેન્ડમ 07-12-2022 19-12-2022

વિગતો:

કેટેગરી: કોરિજેન્ડમ કમ નોટિસ-1
ટેન્ડરનું નામ: અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે આઇટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટેના ટેન્ડર દસ્તાવેજનો કોરિજેન્ડમ કમ નોટિસ- 1
સમાપ્તિ તારીખ અને સમય: 19મી ડિસેમ્બર 2022 (AM 11:00)
બિડ ખોલવાની અને મૂલ્યાંકન તારીખ અને સમય: 19મી ડિસેમ્બર 2022 (04:00 PM)
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંબા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે મીટિંગ પહેલાં ઈ-મેલ, pdns@nixi.in દ્વારા અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો 

અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે નોન-આઈટી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટેના ટેન્ડરની સુધારણા કમ સૂચના- 4કોરિજેન્ડમ 01-12-2022 12-12-2022

વિગતો:

કેટેગરી: કોરિજેન્ડમ કમ નોટિસ-3
ટેન્ડરનું નામ: અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે આંતરિક અપગ્રેડેશન (MEPC)
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંબા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે મીટિંગ પહેલાં ઈ-મેલ, pdns@nixi.in દ્વારા અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો 

અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે ઇન્ટિરિયર અપગ્રેડેશન (MEPC) માટેના ટેન્ડરની કોરિજેન્ડમ કમ નોટિસ-3કોરિજેન્ડમ 01-12-2022 12-12-2022

વિગતો:

કેટેગરી: કોરિજેન્ડમ કમ નોટિસ-4
ટેન્ડરનું નામ: અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે નોન-આઈટી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે ટેન્ડર
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંબા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે મીટિંગ પહેલાં ઈ-મેલ, pdns@nixi.in દ્વારા અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો 

09 સ્થાનો પરના ડેટા સેન્ટરો પર જગ્યા પૂરી પાડવાના સંદર્ભમાં ટેન્ડર સબમિટ કરવાની મુદત લંબાવવા માટેની સૂચનાએક્સ્ટેંશન 28-11-2022 12-12-2022

એક્સ્ટેંશન માટેની સૂચના

વિષય: 09 સ્થાનો પર ડેટા કેન્દ્રો પર જગ્યા પૂરી પાડવાના સંદર્ભમાં ટેન્ડર સબમિશનની મુદત લંબાવવામાં આવી છે.

જણાવવામાં આવે છે કે ઉપરોક્ત ટેન્ડર જેની પ્રારંભિક રજૂઆતની છેલ્લી તારીખ 14-10-2022 હતી જેને 21-10-2022 ના રોજ પ્રથમ એક્સ્ટેન્શન આપવામાં આવ્યું હતું. સક્ષમ સત્તાધિકારી દ્વારા હવે નક્કી કરવામાં આવ્યું છે કે નીચેના સ્થાનો માટે સંભવિત બિડર્સને તક આપવા માટે NIXI ટેન્ડરને વધુ બે અઠવાડિયા માટે લંબાવશે:

 • પુણે
 • પિંપરી-ચિંચવડ
 • બેંગલુરુ
 • હૈદરાબાદ
 • વાસાઈ
 • ઔરંગાબાદ
 • પૂરી
 • બેલગામ
 • થાણે

એક્સ્ટેંશન સૂચના ડાઉનલોડ કરો 

કર્મચારીઓ અને તેમના આશ્રિતો માટે જૂથ આરોગ્ય વીમા પૉલિસીટેન્ડર 28-11-2022 02-12-2022

ટેન્ડરના તબક્કા:કર્મચારીઓ અને તેમના આશ્રિતો માટે ગ્રુપ હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ પોલિસી

બિડ સબમિશનની શરૂઆતની તારીખ 28-11-2022

બિડ સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ 02-12-2022 (12.00 NIXI ખાતે)

ટેકનિકલ બિડ અને મૂલ્યાંકન ખોલવું 02-12-2022 (12.30 PM)

ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરો 

TSP ની પસંદગીના સંદર્ભમાં NIT માટે પ્રી-બિડ મીટિંગ માટેની સૂચનાસૂચના 07-12-2022 -

મીટિંગનું નામ:TSP માટે પ્રી-બિડ મીટિંગ

તારીખ : 07-12-2022

સમય : સાંજે 4.00 કલાકે

સ્થળ: NIXI હેડક્વાર્ટર

સૂચના ડાઉનલોડ કરો 

અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે નોન-આઈટી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે ટેન્ડરકોરિજેન્ડમ 25-11-2022 06-12-2022

વર્ગ:કોરિજેન્ડમ

ટેન્ડરનું નામ: અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે નોન-આઈટી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે ટેન્ડર

નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંબા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000
કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે મીટિંગ પહેલાં ઈ-મેલ, pdns@nixi.in દ્વારા અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.

શીટ ડાઉનલોડ કરો 

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો 

અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે આંતરિક અપગ્રેડેશન (MEPC).કોરિજેન્ડમ 25-11-2022 05-12-2022

વર્ગ:કોરિજેન્ડમ

ટેન્ડરનું નામ: અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે આંતરિક અપગ્રેડેશન (MEPC)

નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંબા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000
કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે મીટિંગ પહેલાં ઈ-મેલ, pdns@nixi.in દ્વારા અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.

શીટ ડાઉનલોડ કરો 

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો 

ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર - અગરતલા માટે આઇટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે ટેન્ડર દસ્તાવેજટેન્ડર 25-11-2022 09-12-2022

ટેન્ડરનું નામ: ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર - અગરતલા માટે આઇટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે ટેન્ડર દસ્તાવેજ

શ્રેણી: ટેન્ડર
સ્પષ્ટતા શરૂ થવાની તારીખ/સમય: 25મી નવેમ્બર, 2022
સ્પષ્ટતા સમાપ્તિ તારીખ/સમય: 2જી ડિસેમ્બર, 2022
પ્રારંભ તારીખ: 25મી નવેમ્બર 2022
પ્રી-બિડ મીટિંગ: 5મી ડિસેમ્બર, 2022, સવારે 11
સૂચનો/સુધારાઓ વગેરે સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 2જી ડિસેમ્બર, 2022
સમાપ્તિ તારીખ અને સમય: 9મી ડિસેમ્બર (am 11)
બિડ ખોલવાની અને મૂલ્યાંકન તારીખ અને સમય: 9મી ડિસેમ્બર (બપોરે 4 વાગ્યે)

નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંબા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000
કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે મીટિંગ પહેલાં ઈ-મેલ, pdns@nixi.in દ્વારા અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.

ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરો 

અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે નોન-ઇટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે ટેન્ડરકોરિજેન્ડમ 24-11-2022 28-11-2022

વર્ગ:કોરિજેન્ડમ

ટેન્ડરનું નામ: અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે નોન-ઇટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે ટેન્ડર

પ્રારંભ તારીખ: 18મી નવેમ્બર 2022
પ્રી-બિડ મીટિંગ: 25મી નવેમ્બર 2022
સ્પષ્ટતાની શરૂઆતની તારીખ/સમય: 28મી નવેમ્બર 2022
સ્પષ્ટતા સમાપ્તિ તારીખ/સમય: 28મી નવે.2022 સાંજે 6 વાગ્યે
અંતિમ બિડ સબમિશન: 29મી નવેમ્બર 2022 (સવારે 11:00 વાગ્યે)
ટેકનિકલ બિડની શરૂઆત: 29મી નવેમ્બર, 2022 (pm 4:00)
નાણાકીય બિડની શરૂઆત: 7મી ડિસેમ્બર.2022 (સાંજે 6:00)
તમને નીચે જણાવેલ સરનામે બિડની તમારી ભૌતિક નકલ સબમિટ કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંબા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000
કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે મીટિંગ પહેલાં ઈ-મેલ, pdns@nixi.in દ્વારા અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો 

Tsp ની પસંદગીના સંદર્ભમાં નીટ માટે પ્રી-બિડ મીટિંગ માટેની સૂચનાસૂચના 24-11-2022 25-11-2022

વર્ગ:સૂચના

ટેન્ડરનું નામ: ટીસ્પીની પસંદગીના સંદર્ભમાં નીટ માટે પ્રી-બિડ મીટિંગ માટેની સૂચના

પ્રારંભ તારીખ: 18મી નવેમ્બર 2022
મીટીંગનું નામ: TSP માટે પ્રી-બીડ મીટીંગ
તારીખ: 25-11-2022
સમય: બપોરે 3.00 કલાકે
સ્થળ: NIXI હેડક્વાર્ટર


કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે મીટિંગ પહેલા શ્રી રાજીવ કુમાર – મેનેજર (રજિસ્ટ્રી) નો ફોન નંબર +91-11-48202002 પર અથવા તેમના ઈ-મેલ, rajiv@nixi.in દ્વારા સંપર્ક કરી શકો છો.

સૂચના ડાઉનલોડ કરો 

ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર - અગરતલા ખાતે વધારાના નોન-આઈસીટી સાધનોના સપ્લાય, ઇન્સ્ટોલેશન અને કમિશનિંગ માટે ટેન્ડર દસ્તાવેજટેન્ડર 24-11-2022 07-12-2022

વર્ગ:ટેન્ડર

ટેન્ડરનું નામ: ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર - અગરતલા ખાતે વધારાના નોન-આઈસીટી સાધનોના સપ્લાય, ઇન્સ્ટોલેશન અને કમિશનિંગ માટે ટેન્ડર દસ્તાવેજ
સ્પષ્ટતા શરૂ થવાની તારીખ/સમય: 24મી નવેમ્બર, 2022
સ્પષ્ટતા સમાપ્તિ તારીખ/સમય: 2જી ડિસેમ્બર, 2022
પ્રારંભ તારીખ: 24મી નવેમ્બર, 2022
પ્રી-બિડ મીટિંગ: 3જી ડિસેમ્બર, 2022, સવારે 11
સૂચનો/સુધારાઓ વગેરે સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 2જી ડિસેમ્બર, 2022
સમાપ્તિ તારીખ અને સમય: 7મી ડિસેમ્બર (am 11)
બિડ ખોલવાની અને મૂલ્યાંકન તારીખ અને સમય: 7મી ડિસેમ્બર (બપોરે 4 વાગ્યે)
તમને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે નીચે દર્શાવેલ સરનામે મેલ દ્વારા ટેન્ડર દસ્તાવેજ સબમિટ થયાના એક સપ્તાહની અંદર બિડની તમારી ભૌતિક નકલ સબમિટ કરો.

NIXI-CSC ડેટા સર્વિસીસ લિમિટેડ
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંબા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે ઈ-મેલ દ્વારા અમારો સંપર્ક કરી શકો છો, pdns@nixi.in બેઠક પહેલા.

ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરો 

અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે આંતરિક અપગ્રેડેશન (MEPC) માટે ટેન્ડરકોરિજેન્ડમ 23-11-2022 28-11-2022

વર્ગ:કોરિજેન્ડમ

ટેન્ડરનું નામ: અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે આંતરિક અપગ્રેડેશન (MEPC) માટે ટેન્ડર

પ્રારંભ તારીખ: 18મી નવેમ્બર 2022
સ્પષ્ટતાની શરૂઆતની તારીખ/સમય : 18મી નવેમ્બર 2022
પ્રી-બિડ મીટિંગ ( : 24મી નવેમ્બર 2022
સ્પષ્ટતા સમાપ્તિ તારીખ/સમય: 25મી નવેમ્બર 2022 સાંજે 6 વાગ્યા
અંતિમ બિડ સબમિશન: 28મી નવેમ્બર 2022 (સવારે 11 વાગ્યે)
ટેકનિકલ બિડની શરૂઆત: 28મી નવેમ્બર 2022 (pm 4)
નાણાકીય બિડની શરૂઆત 5મી ડિસેમ્બર 2022 (સાંજે 6)
તમને નીચે જણાવેલ સરનામે બિડની તમારી ભૌતિક નકલ સબમિટ કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.

નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંબા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે ઈ-મેલ દ્વારા અમારો સંપર્ક કરી શકો છો, pdns@nixi.in બેઠક પહેલા.

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો 

GMs, NIXI, નવી દિલ્હીના સત્તાવાર ઉપયોગ માટે બે સ્ટાફ કાર (મારુતિ સુઝુકી ડિઝાયર અથવા સમકક્ષ) ભાડે રાખવા માટે NIQNIQ 22-11-2022 02-12-2022

વર્ગ:NIQ

સત્તાવાર ઉપયોગ માટે બે સ્ટાફ કાર (મારુતિ સ્વિફ્ટ ડીઝાયર અથવા સમકક્ષ) ભાડે રાખવા માટે NIQ
બિડની શરૂઆતની તારીખ: 22-11-2022
બિડ સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 02-12-2022 (2:00 P.M)
તમને બિડની તમારી ભૌતિક નકલ નીચે જણાવેલ સરનામે સબમિટ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે સંપર્ક કરી શકો છો શીજા હિર ઈ-મેલ દ્વારા, sheeja@nixi.in બેઠક પહેલા.

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

NIQ ડાઉનલોડ કરો 

સ્વીચો (બંને સ્તર 2 અને સ્તર 3) અને Sfp મોડ્યુલો સહિત હાર્ડવેરનો પુરવઠોટેન્ડર 22-11-2022 02-12-2022

વર્ગ:ટેન્ડર

ટેન્ડરનું નામ: સ્વીચો (બંને સ્તર 2 અને સ્તર 3) અને SFP મોડ્યુલ્સ સહિત હાર્ડવેરની સપ્લાય
પ્રારંભ તારીખ: 22/11/2022
સમાપ્તિ તારીખ અને સમય: 02/12/2022 (PM 3:00)
બિડ ખોલવાની અને મૂલ્યાંકન તારીખ અને સમય: 02/12/2022 (PM 3:30)
તમને નીચે જણાવેલ સરનામે બિડની તમારી ભૌતિક નકલ સબમિટ કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંબા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000


કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે શ્રીનો સંપર્ક કરી શકો છો. મીટિંગ પહેલા સૌમેન ભૌમિકને ફોન નંબર +91-11-48202000 દ્વારા અથવા તેમના ઈ-મેલ, soumen@nixi.in દ્વારા.

ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરો 

અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે આંતરિક અપગ્રેડેશન (MEPC) માટે ટેન્ડર દસ્તાવેજકોરિજેન્ડમ 21-11-2022 28-11-2022

વર્ગ:ટેન્ડર

ટેન્ડરનું નામ: અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે આંતરિક અપગ્રેડેશન (MEPC) માટે ટેન્ડર દસ્તાવેજ

પ્રારંભ તારીખ: 18મી નવેમ્બર 2022
સ્પષ્ટતાની શરૂઆતની તારીખ/સમય : 18મી નવેમ્બર 2022
પ્રી-બિડ મીટિંગ ( : 24મી નવેમ્બર 2022
સ્પષ્ટતા સમાપ્તિ તારીખ/સમય: 25મી નવેમ્બર 2022 સાંજે 6 વાગ્યા
અંતિમ બિડ સબમિશન: 28મી નવેમ્બર 2022 (સવારે 11 વાગ્યે)
ટેકનિકલ બિડની શરૂઆત: 28મી નવેમ્બર 2022 (pm 4)
નાણાકીય બિડની શરૂઆત 5મી ડિસેમ્બર 2022 (સાંજે 6)
તમને નીચે જણાવેલ સરનામે બિડની તમારી ભૌતિક નકલ સબમિટ કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.

નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંબા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે ઈ-મેલ દ્વારા અમારો સંપર્ક કરી શકો છો, pdns@nixi.in બેઠક પહેલા.

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો 

અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે નોન-આઈટી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે ટેન્ડર દસ્તાવેજકોરિજેન્ડમ 21-11-2022 28-11-2022

વર્ગ:ટેન્ડર

ટેન્ડરનું નામ: અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે નોન-આઈટી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે ટેન્ડર દસ્તાવેજ

પ્રારંભ તારીખ: 18મી નવેમ્બર 2022
પ્રી-બિડ મીટિંગ: 25મી નવેમ્બર 2022
સ્પષ્ટતાની શરૂઆતની તારીખ/સમય: 28મી નવેમ્બર 2022
સ્પષ્ટતા સમાપ્તિ તારીખ/સમય: 28મી નવે.2022 સાંજે 6 વાગ્યે
અંતિમ બિડ સબમિશન: 29મી નવેમ્બર 2022 (સવારે 11:00 વાગ્યે)
ટેકનિકલ બિડની શરૂઆત: 29મી નવેમ્બર, 2022 (pm 4:00)
નાણાકીય બિડની શરૂઆત: 7મી ડિસેમ્બર.2022 (સાંજે 6:00)
તમને નીચે જણાવેલ સરનામે બિડની તમારી ભૌતિક નકલ સબમિટ કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.

નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંબા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે ઈ-મેલ દ્વારા અમારો સંપર્ક કરી શકો છો, pdns@nixi.in બેઠક પહેલા.

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો 

અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે આંતરિક અપગ્રેડેશન (MEPC) માટે ટેન્ડર દસ્તાવેજટેન્ડર 18-11-2022 28-11-2022

વર્ગ:ટેન્ડર

ટેન્ડરનું નામ: અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે આંતરિક અપગ્રેડેશન (MEPC) માટે ટેન્ડર દસ્તાવેજ

પ્રારંભ તારીખ: 18મી નવેમ્બર 2022
સ્પષ્ટતાની શરૂઆતની તારીખ/સમય : 18મી નવેમ્બર 2022
પ્રી-બિડ મીટિંગ ( : 24મી નવેમ્બર 2022
સ્પષ્ટતા સમાપ્તિ તારીખ/સમય: 25મી નવેમ્બર 2022 સાંજે 6 વાગ્યા
અંતિમ બિડ સબમિશન: 28મી નવેમ્બર 2022 (સવારે 11 વાગ્યે)
ટેકનિકલ બિડની શરૂઆત: 28મી નવેમ્બર 2022 (pm 4)
નાણાકીય બિડની શરૂઆત 5મી ડિસેમ્બર 2022 (સાંજે 6)
તમને નીચે જણાવેલ સરનામે બિડની તમારી ભૌતિક નકલ સબમિટ કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.

નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંબા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે ઈ-મેલ દ્વારા અમારો સંપર્ક કરી શકો છો, pdns@nixi.in બેઠક પહેલા.

ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરો 

અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે નોન-આઈટી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે ટેન્ડર દસ્તાવેજટેન્ડર 18-11-2022 28-11-2022

વર્ગ:ટેન્ડર

ટેન્ડરનું નામ: અગરતલા ખાતે ત્રિપુરા સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર માટે નોન-આઈટી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે ટેન્ડર દસ્તાવેજ

પ્રારંભ તારીખ: 18મી નવેમ્બર 2022
પ્રી-બિડ મીટિંગ: 25મી નવેમ્બર 2022
સ્પષ્ટતાની શરૂઆતની તારીખ/સમય: 28મી નવેમ્બર 2022
સ્પષ્ટતા સમાપ્તિ તારીખ/સમય: 28મી નવે.2022 સાંજે 6 વાગ્યે
અંતિમ બિડ સબમિશન: 29મી નવેમ્બર 2022 (સવારે 11:00 વાગ્યે)
ટેકનિકલ બિડની શરૂઆત: 29મી નવેમ્બર, 2022 (pm 4:00)
નાણાકીય બિડની શરૂઆત: 7મી ડિસેમ્બર.2022 (સાંજે 6:00)
તમને નીચે જણાવેલ સરનામે બિડની તમારી ભૌતિક નકલ સબમિટ કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.

નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંબા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે ઈ-મેલ દ્વારા અમારો સંપર્ક કરી શકો છો, pdns@nixi.in બેઠક પહેલા.

ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરો 

TSP ની પસંદગીની NITટેન્ડર 17-11-2022 09-12-2022

વર્ગ:ટેન્ડર

ટેન્ડરનું નામ: ટેકનિકલ સર્વિસ પ્રોવાઈડર (TSP)

બિડ સબમિશનની શરૂઆતની તારીખ: 17-નવે-2022
પ્રી-બિડ મીટિંગ: 25-નવેમ્બર-2022
સૂચનો/સુધારાઓ વગેરે સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ:30-Nov-2022
ટેન્ડર સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 09-DEC-2022 (NIXI ખાતે 2.00 PM)
ટેકનિકલ બિડ અને મૂલ્યાંકનની શરૂઆત: 09-ડિસેમ્બર-2022 (3.00 PM)

.IN રજિસ્ટ્રી સિસ્ટમ ચલાવવા અને જાળવવા માટે નેટવર્ક સેટઅપના સપ્લાય ઇન્સ્ટોલેશન, ટેસ્ટિંગ અને કમિશનિંગ (SITC) માટે બિડ્સ આમંત્રિત કરવામાં આવે છે. સફળ બિડરને ટર્ન-કી ધોરણે NIXI માટે .IN ડોમેન રજિસ્ટ્રી સિસ્ટમના સંચાલન અને જાળવણી માટે વિશ્વસનીય સિસ્ટમ ડિઝાઇન અને સેટઅપ કરવાની જરૂર પડશે. બિડર NIXI માટે ટેકનિકલ સર્વિસ પ્રોવાઈડર (TSP) તરીકે કામ કરશે.
કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે શ્રી રાજીવ કુમાર – મેનેજર (રજિસ્ટ્રી) નો ફોન નંબર +91-11-48202002 પર અથવા તેમના ઈ-મેલ દ્વારા સંપર્ક કરી શકો છો, rajiv@nixi.in બેઠક પહેલા.

ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરો 

ટ્રાફિક વિશ્લેષકના સંદર્ભમાં ટેન્ડર સબમિટ કરવાની મુદતટેન્ડર 16-11-2022 22-11-2022

વર્ગ:ટેન્ડર

પોસ્ટ તારીખ: 16-નવે-2022

ટ્રાફિક વિશ્લેષકના સંદર્ભમાં ટેન્ડર સબમિટ કરવાની મુદત
જણાવવામાં આવે છે કે ઉપરોક્ત ટેન્ડર જેની સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ 15-11-2022 હતી. હવે સક્ષમ સત્તાધિકારી દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ્યું છે કે સંભવિત બિડર્સને તક આપવા માટે NIXI ટેન્ડરને એક સપ્તાહ માટે લંબાવશે અને તમામ પક્ષોને ટેન્ડર તપાસમાં ભાગ લેવા અને 22-11-2022 (3:00 PM) સુધીમાં હકારાત્મક રીતે તેમની બિડ સબમિટ કરવા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે. .
કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરો 

GMs, NIXI, નવી દિલ્હીના સત્તાવાર ઉપયોગ માટે બે સ્ટાફ કાર (મારુતિ સુઝુકી ડિઝાયર અથવા સમકક્ષ) ની ભાડેNIQ 15-11-2022 21-11-2022

વર્ગ:NIQ

પોસ્ટ તારીખ: 15-નવે-2022

સત્તાવાર ઉપયોગ માટે બે સ્ટાફ કાર (મારુતિ સ્વિફ્ટ ડીઝાયર અથવા સમકક્ષ) ભાડે રાખવા માટે NIQ
બિડની શરૂઆતની તારીખ: 15-11-2022
બિડ સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 21-11-2022 (2:00 P.M)
તમને બિડની તમારી ભૌતિક નકલ નીચે જણાવેલ સરનામે સબમિટ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે સંપર્ક કરી શકો છો શીજા હિર ઈ-મેલ દ્વારા, sheeja@nixi.in બેઠક પહેલા.

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

NIQ ડાઉનલોડ કરો 

કર્મચારીઓ અને તેમના આશ્રિતો માટે ગ્રુપ હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ પોલિસીના સંદર્ભમાં ટેન્ડરની રજૂઆતનો વિસ્તરણકોરિજેન્ડમ 11-11-2022 18-11-2022

વર્ગ:ટેન્ડર

પોસ્ટ તારીખ: 11-નવે-2022

કર્મચારીઓ અને તેમના આશ્રિતો માટે ગ્રુપ હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ પોલિસીના સંદર્ભમાં ટેન્ડરની રજૂઆતનો સમયગાળો એ જાણ કરવામાં આવે છે કે ઉપરોક્ત ટેન્ડર જેની સબમિશનની છેલ્લી તારીખ 04-11-2022 હતી તે હવે 18-11-2022 સુધી લંબાવવામાં આવી છે.
તમામ પક્ષોને ટેન્ડર તપાસમાં ભાગ લેવા અને તેમની બિડ 18-11-2022 (3:00 PM) સુધીમાં હકારાત્મક રીતે સબમિટ કરવા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે.
કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં દર્શાવેલ તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો 

09 સ્થાનો પર ડેટા સેન્ટરો પર જગ્યા પૂરી પાડવાના સંદર્ભમાં ટેન્ડર સબમિટ કરવાની મુદતકોરિજેન્ડમ 11-11-2022 25-11-2022

વર્ગ:કોરિજેન્ડમ

પોસ્ટ તારીખ: 11-નવે-2022

09 સ્થાનો પરના ડેટા સેન્ટરો પર જગ્યા પૂરી પાડવાના સંદર્ભમાં ટેન્ડર સબમિટ કરવાની મુદત:
જણાવવામાં આવે છે કે ઉપરોક્ત ટેન્ડર જેની સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ 14-10-2022 હતી તે 21-10-2022 સુધી લંબાવવામાં આવી હતી. સક્ષમ સત્તાધિકારી દ્વારા હવે નક્કી કરવામાં આવ્યું છે કે નીચેના સ્થાનો માટે સંભવિત બિડર્સને તક આપવા માટે NIXI ટેન્ડરને વધુ બે અઠવાડિયા માટે લંબાવશે:
• પુણે
• પિંપરી-ચિંચવડ
• બેંગલુરુ
• હૈદરાબાદ
• વસઈ
• ઔરંગાબાદ
• પુરી
• બેલગામ
• થાણે
ફેરફારના પરિણામે, સ્થાનોની કુલ સંખ્યા 09 સ્થાનો પર કાર્ય કરે છે. રસ ધરાવતા પક્ષોને અનુસૂચિત 'A' મુજબ 09 સ્થાનો માટે તેમની બિડ સબમિટ કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે. ટેન્ડરના અન્ય નિયમો અને શરતો યથાવત રહી હતી. બિડિંગ સિસ્ટમ મુજબ પૂર્ણ થયેલ ટેન્ડર 21-10-2022 (3:00 PM) સુધીમાં હકારાત્મક રીતે સબમિટ કરવામાં આવશે (વિગતો માટે કૃપા કરીને ટેન્ડર જુઓ).
તમામ પક્ષોને ટેન્ડર તપાસમાં ભાગ લેવા અને 25-11-2022 (3:00 PM) સુધીમાં તેમની બિડ સબમિટ કરવા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે.

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો 

સત્તાવાર ઉપયોગ માટે બે સ્ટાફ કાર (મારુતિ સ્વિફ્ટ ડીઝાયર અથવા સમકક્ષ) ભાડે રાખવા માટે NIQNIQ 11-11-2022 21-11-2022

વર્ગ:NIQ

પોસ્ટ તારીખ: 11-નવે-2022

સત્તાવાર ઉપયોગ માટે બે સ્ટાફ કાર (મારુતિ સ્વિફ્ટ ડીઝાયર અથવા સમકક્ષ) ભાડે રાખવા માટે NIQ
બિડની શરૂઆતની તારીખ: 11-11-2022
બિડ સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 21-11-2022 (2:00 P.M)
તમને બિડની તમારી ભૌતિક નકલ નીચે જણાવેલ સરનામે સબમિટ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે સંપર્ક કરી શકો છો શીજા હિર ઈ-મેલ દ્વારા, sheeja@nixi.in બેઠક પહેલા.

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

NIQ ડાઉનલોડ કરો 

ટ્રાફિક વિશ્લેષક માટે સોફ્ટવેરના વિકાસ માટેની દરખાસ્તટેન્ડર 07-11-2022 15-11-2022

વર્ગ:ટેન્ડર

પોસ્ટ તારીખ: 07-નવે-2022

ટ્રાફિક વિશ્લેષક માટે સોફ્ટવેરના વિકાસ માટેની દરખાસ્ત
બિડની શરૂઆતની તારીખ: 07-11-2022
બિડ સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 15-11-2022 (3:00 P.M)
બિડ ઓપનિંગ અને મૂલ્યાંકન:15-11-2022 (3:30 P.M)
તમને બિડની તમારી ભૌતિક નકલ નીચે જણાવેલ સરનામે સબમિટ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે સંપર્ક કરી શકો છો શ્રી સૌમેન ભૌમિક – આસિસ્ટન્ટ મેનેજર (ટેક્નિકલ) ફોન નંબર પર + 91-11-48202000 અથવા તેના ઈ-મેલ દ્વારા, soumen@nixi.in બેઠક પહેલા.

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરો 

નાણાકીય બાકીજરૂરીયાત 03-11-2022 -

વર્ગ:જરૂરીયાત

પોસ્ટ તારીખ: 3-નવે-2022

NIXI વર્ષ 2003માં નોંધાયેલું છે. અમે ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ, કન્ટ્રી કોડ ટોપ લેવલ ડોમેન (.IN/.Bharat) અને નેશનલ ઈન્ટરનેટ રજીસ્ટ્રી (IPv4/ IPv6)માં કામ કરીએ છીએ. આ ઉપરાંત NIXI એ ડેટા સેન્ટર સેવાઓ પ્રદાન કરવાનો નવો વ્યવસાય શરૂ કર્યો છે.
NIXI પાસે કેટલાક ખાતા પ્રાપ્ત છે જે ખૂબ જૂના છે. NIXI ને એક નાણાકીય નિષ્ણાતની જરૂર છે જે NIXI એકાઉન્ટ પ્રાપ્તિપાત્રો સાથે કરારના ધોરણે વ્યવહાર કરી શકે અને તમામ ખાતા પ્રાપ્તિપાત્રોની પતાવટ કરી શકે અને નાણાકીય નિવેદનો બાકી રહેતી નથી. રસ ધરાવતા પક્ષકારો તેમના બાયોડેટા અને અનુભવ સાથે સંપર્ક વિગતો સાથે 8મી નવેમ્બર, 2022 સુધી nixi@nixi.in પર અરજી કરી શકે છે.

ડાઉનલોડની આવશ્યકતા 

NIXI ખાતે CA સુવિધાના SSL સાથે SSL રૂટ્સ સેટઅપનું સેટલિંગકોરિજેન્ડમ 03-11-2022 11-11-2022

વર્ગ:કોરિજેન્ડમ

પોસ્ટ તારીખ: 03-નવે-2022

NIXI ખાતે CA સુવિધાના SSL સાથે SSL રૂટ્સ સેટઅપનું સેટલિંગ
પ્રકાશિત તારીખ: 11-10-2022
સ્પષ્ટીકરણ પ્રારંભ તારીખ/સમય: 15-10-2022
સ્પષ્ટતા સમાપ્તિ તારીખ/સમય: 18-10-2022
દરખાસ્ત સબમિશન શરૂ થવાની તારીખ/સમય: 19-10-2022
દરખાસ્ત સબમિશન સમાપ્તિ તારીખ/સમય: 11-11-2022 @ 15:00 કલાક (સુધારેલ)
દરખાસ્ત ખોલવાની તારીખ/સમય: 11-11-2022 @ 15:00 કલાક (સુધારેલ)

તમને બિડની તમારી ભૌતિક નકલ નીચે જણાવેલ સરનામે સબમિટ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે સંપર્ક કરી શકો છો શ્રી રાજીવ કુમાર - મેનેજર (રજિસ્ટ્રી) ફોન નંબર પર + 91-11-48202000 અથવા તેના ઈ-મેલ દ્વારા, support@nixi.in બેઠક પહેલા.


કૃપા કરીને RFPમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમયના રોજ અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો 

NIXI ના આવનારા ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જોના પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ જોડાણની સુધારણાકોરિજેન્ડમ 02-11-2022 07-11-2022

વર્ગ:કોરિજેન્ડમ

પોસ્ટ તારીખ: 2-નવે-2022

NIXI મેનેજમેન્ટના નિર્દેશ મુજબ, ઉપરોક્ત ટેન્ડર જેની સબમિશનની છેલ્લી તારીખ 04-11-2022 હશે તે હવે 07-11-2022 સુધી લંબાવવામાં આવ્યું છે. તમામ પક્ષોને ટેન્ડર તપાસમાં ભાગ લેવા અને 07-11-2022 (3:00 PM) સુધીમાં તેમની બિડ સકારાત્મક રીતે સબમિટ કરવા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે.

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો 

નેશનલ ઈન્ટરનેટ સ્ટ્રેટેજી ડોક્યુમેન્ટનો મુસદ્દો તૈયાર કરવા માટેની દરખાસ્તની વિનંતીની રજૂઆતની મુદત લંબાવવામાં આવી છેકોરિજેન્ડમ 01-11-2022 04-11-2022

વર્ગ:કોરિજેન્ડમ

પોસ્ટ તારીખ: 1-નવે-2022

જણાવવામાં આવે છે કે ઉપરોક્ત ટેન્ડર જેની સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ 29-10-2022 હતી તે હવે 04-11-2022 સુધી લંબાવવામાં આવી છે. તમામ પક્ષોને ટેન્ડર તપાસમાં ભાગ લેવા અને 04-11-2022 (3:00 PM) સુધીમાં તેમની બિડ સકારાત્મક રીતે સબમિટ કરવા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે. પછી બિડ 04-11-2022 ના રોજ બપોરે 3:30 વાગ્યે ખોલવામાં આવશે.

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો 

NIXI ખાતે CA સુવિધાના SSL સાથે SSL રૂટ્સ સેટઅપના સેટલિંગનું વિસ્તરણકોરિજેન્ડમ 29-10-2022 -

વર્ગ:કોરિજેન્ડમ

પોસ્ટ તારીખ: 29-ઓક્ટો-2022

NIXI ખાતે CA સુવિધાના SSL સાથે SSL રૂટ્સ સેટઅપનું સેટલિંગ
પોસ્ટ તારીખ: 29-ઓક્ટો-2022
નીચે ટેન્ડરના જવાબો છે
ડાઉનલોડ કરો: પ્રતિભાવ 1
ડાઉનલોડ કરો: પ્રતિભાવ 2
ડાઉનલોડ કરો: પ્રતિભાવ 3

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે સંપર્ક કરી શકો છો શ્રી રાજીવ કુમાર - મેનેજર (રજિસ્ટ્રી) ફોન નંબર પર + 91-11-48202000 અથવા તેના ઈ-મેલ દ્વારા, support@nixi.in બેઠક પહેલા.

કર્મચારીઓ અને તેમના આશ્રિતો માટે ગ્રુપ હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ પોલિસીના સંદર્ભમાં ટેન્ડરની રજૂઆતનો વિસ્તરણકોરિજેન્ડમ 28-10-2022 04-11-2022

વર્ગ:કોરિજેન્ડમ

પોસ્ટ તારીખ: 28-ઓક્ટો-2022

કર્મચારીઓ અને તેમના આશ્રિતો માટે ગ્રુપ હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ પોલિસીના સંદર્ભમાં ટેન્ડરની રજૂઆતનો વિસ્તરણ
જણાવવામાં આવે છે કે ઉપરોક્ત ટેન્ડર જેની સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ 28-10-2022 હતી તે હવે 04-11-2022 સુધી લંબાવવામાં આવી છે. તમામ પક્ષોને ટેન્ડર તપાસમાં ભાગ લેવા અને તેમની બિડ 04-11-2022 (3:00 PM) સુધીમાં સકારાત્મક રીતે સબમિટ કરવા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે.

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો 

NIXI ના આગામી ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જોની પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ કનેક્ટિવિટીટેન્ડર 28-10-2022 04-11-2022

વર્ગ:ટેન્ડર

પોસ્ટ તારીખ: 28-ઓક્ટો-2022

NIXI ના આગામી ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જોની પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ કનેક્ટિવિટી
બિડની શરૂઆતની તારીખ: 28-10-2022
બિડ સબમિટ કરવાની અને ખોલવાની છેલ્લી તારીખ: 04-11-2022 (3:00 P.M)
ટેકનિકલ બિડ ઓપનિંગ અને મૂલ્યાંકન:04-11-2022 (3:30 P.M)
તમને બિડની તમારી ભૌતિક નકલ નીચે જણાવેલ સરનામે સબમિટ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે સંપર્ક કરી શકો છો શ્રી સૌમેન ભૌમિક, આસિસ્ટન્ટ મેનેજર (ટેક્નિકલ) ફોન નંબર પર + 91-11-48202000 અથવા તેના ઈ-મેલ દ્વારા, soumen@nixi.in છેલ્લી તારીખ પહેલા.

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરો 

NIXI ખાતે CA સુવિધાના SSL સાથે SSL રૂટ્સ સેટઅપના સેટલિંગનું વિસ્તરણએક્સ્ટેંશન RFP 25-10-2022 04-11-2022

વર્ગ:એક્સ્ટેંશન RFP

પોસ્ટ તારીખ: 25-ઓક્ટો-2022

NIXI ખાતે CA સુવિધાના SSL સાથે SSL રૂટ્સ સેટઅપનું સેટલિંગ
પ્રકાશિત તારીખ: 11-10-2022
સ્પષ્ટીકરણ પ્રારંભ તારીખ/સમય: 15-10-2022
સ્પષ્ટતા સમાપ્તિ તારીખ/સમય: 18-10-2022
દરખાસ્ત સબમિશન શરૂ થવાની તારીખ/સમય: 19-10-2022
દરખાસ્ત સબમિશન સમાપ્તિ તારીખ/સમય: 04-11-2022 @ 15:00 કલાક (સુધારેલ)
દરખાસ્ત ખોલવાની તારીખ/સમય: 04-11-2022 @ 15:00 કલાક (સુધારેલ)

તમને બિડની તમારી ભૌતિક નકલ નીચે જણાવેલ સરનામે સબમિટ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે સંપર્ક કરી શકો છો શ્રી રાજીવ કુમાર - મેનેજર (રજિસ્ટ્રી) ફોન નંબર પર + 91-11-48202000 અથવા તેના ઈ-મેલ દ્વારા, support@nixi.in બેઠક પહેલા.

કૃપા કરીને RFPમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમયના રોજ અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

એક્સ્ટેંશન RFP ડાઉનલોડ કરો 

નેશનલ ઈન્ટરનેટ સ્ટ્રેટેજી ડોક્યુમેન્ટનો મુસદ્દો તૈયાર કરવા માટેની દરખાસ્તની વિનંતીટેન્ડર 19-10-2022 29-10-2022

વર્ગ:ટેન્ડર

પોસ્ટ તારીખ: 19-ઓક્ટો-2022

રાષ્ટ્રીય ઈન્ટરનેટ વ્યૂહરચના દસ્તાવેજનો મુસદ્દો તૈયાર કરવા માટેની દરખાસ્ત માટે વિનંતી
બિડની શરૂઆતની તારીખ: 26-10-2022
બિડ સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 29-10-2022 (3:00 P.M)
બિડ ઓપનિંગ અને મૂલ્યાંકન:29-10-2022 (3:30 P.M)
તમને બિડની તમારી ભૌતિક નકલ નીચે જણાવેલ સરનામે સબમિટ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે સંપર્ક કરી શકો છો શ્રી અભિજીત શ્રીવાસ્તવ- કન્સલ્ટન્ટ (બિઝનેસ એનાલિસ્ટ) ફોન નંબર પર + 91-11-48202000 અથવા તેના ઈ-મેલ દ્વારા, abhijeet@nixi.in બેઠક પહેલા.

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરો 

કર્મચારીઓ અને તેમના આશ્રિતો માટે ગ્રુપ હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ પોલિસીના સંદર્ભમાં ટેન્ડરની રજૂઆતનો વિસ્તરણ.કોરિજેન્ડમ 19-10-2022 28-10-2022

વર્ગ:કોરિજેન્ડમ

પોસ્ટ તારીખ: 19-ઓક્ટો-2022

કર્મચારીઓ અને તેમના આશ્રિતો માટે જૂથ આરોગ્ય વીમા પૉલિસીના સંદર્ભમાં ટેન્ડર સબમિશનનું વિસ્તરણ.
જણાવવામાં આવે છે કે ઉપરોક્ત ટેન્ડર જેની સબમિશનની છેલ્લી તારીખ 18-10-2022 હતી તે હવે 28-10-2022 સુધી લંબાવવામાં આવી છે.
કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો 

06 સ્થાનો પર ડેટા સેન્ટરો પર જગ્યા પૂરી પાડવાના સંદર્ભમાં ટેન્ડર સબમિટ કરવાની મુદતકોરિજેન્ડમ 17-10-2022 21-10-2022

વર્ગ:કોરિજેન્ડમ

પોસ્ટ તારીખ: 17-ઓક્ટો-2022

06 સ્થાનો પરના ડેટા કેન્દ્રો પર જગ્યા પૂરી પાડવાના સંદર્ભમાં ટેન્ડર સબમિશનની મુદત લંબાવવામાં આવી છે
નીચેના 06 સ્થાનો પર ડેટા સેન્ટર્સ પર સ્પેસ માટે ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું:
• પુણે
• પિંપરી-ચિંચવડ
• બેંગલુરુ
• હૈદરાબાદ
• વસઈ
• ઔરંગાબાદ
હવે સક્ષમ અધિકારી દ્વારા નીચેના સ્થાનો પર ડેટા સેન્ટરો પર જગ્યા માટે ત્રણ સ્થાનો ઉમેરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે:
• પુરી
• બેલગામ
• થાણે
ફેરફારના પરિણામે, સ્થાનોની કુલ સંખ્યા 09 સ્થાનો પર કાર્ય કરે છે. રસ ધરાવતા પક્ષોને અનુસૂચિત 'A' મુજબ 09 સ્થાનો માટે તેમની બિડ સબમિટ કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે. ટેન્ડરના અન્ય નિયમો અને શરતો યથાવત રહી હતી. બિડિંગ સિસ્ટમ મુજબ પૂર્ણ થયેલ ટેન્ડર 21-10-2022 (3:00 PM) સુધીમાં હકારાત્મક રીતે સબમિટ કરવામાં આવશે (વિગતો માટે કૃપા કરીને ટેન્ડર જુઓ).
કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો 

હાઉસકીપિંગ સેવાઓ માટે એજન્સીની ભરતી માટે NIQNIQ 12-10-2022 20-10-2022

વર્ગ:NIQ

પોસ્ટ તારીખ: 12-ઓક્ટો-2022

હાઉસકીપિંગ સેવાઓ માટે એજન્સીની ભરતી માટે NIQ
બિડની શરૂઆતની તારીખ: 12-10-2022
બિડ સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 20-10-2022 (3:00 P.M)
બિડ ઓપનિંગ અને મૂલ્યાંકન:20-10-2022 (3:30 P.M)
તમને બિડની તમારી ભૌતિક નકલ નીચે જણાવેલ સરનામે સબમિટ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે સંપર્ક કરી શકો છો શ્રી શાહિદ હાશ્મી તેના ઈ-મેલ દ્વારા, shahid@nixi.in બેઠક પહેલા.

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

NIQ ડાઉનલોડ કરો 

NIXI ખાતે CA સુવિધાના SSL સાથે SSL રૂટ્સ સેટઅપનું સેટલિંગઆરએફપી 11-10-2022 26-10-2022

વર્ગ:આરએફપી

પોસ્ટ તારીખ: 11-ઓક્ટો-2022

NIXI ખાતે CA સુવિધાના SSL સાથે SSL રૂટ્સ સેટઅપનું સેટલિંગ
પ્રકાશિત તારીખ: 11-10-2022
સ્પષ્ટીકરણ પ્રારંભ તારીખ/સમય: 15-10-2022
સ્પષ્ટતા સમાપ્તિ તારીખ/સમય: 18-10-2022
દરખાસ્ત સબમિશન શરૂ થવાની તારીખ/સમય: 19-10-2022
દરખાસ્ત સબમિશન સમાપ્તિ તારીખ/સમય: 26-10-2022 @ 15:00 કલાક
દરખાસ્ત ખોલવાની તારીખ/સમય: 26-10-2022 @ 15:00 કલાક

તમને બિડની તમારી ભૌતિક નકલ નીચે જણાવેલ સરનામે સબમિટ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે સંપર્ક કરી શકો છો શ્રી રાજીવ કુમાર - મેનેજર (રજિસ્ટ્રી) ફોન નંબર પર + 91-11-48202000 અથવા તેના ઈ-મેલ દ્વારા, support@nixi.in બેઠક પહેલા.

કૃપા કરીને RFPમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમયના રોજ અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

RFP ડાઉનલોડ કરો 

NIXI ના આગામી ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જો માટે ડેટા સેન્ટર્સ (Dcs) પર જગ્યા માટેની દરખાસ્તટેન્ડર 04-10-2022 14-10-2022

વર્ગ:ટેન્ડર

પોસ્ટ તારીખ: 04-ઓક્ટો-2022

NIXI ના આવનારા ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જો માટે ડેટા સેન્ટર્સ (DCs) પર જગ્યા માટેની દરખાસ્ત
બિડની શરૂઆતની તારીખ: 04-10-2022
બિડ સબમિટ કરવાની અને ખોલવાની છેલ્લી તારીખ: 14-10-2022 (3:00 P.M)
ટેકનિકલ બિડ ઓપનિંગ અને મૂલ્યાંકન:14-10-2022 (3:30 P.M)
તમને બિડની તમારી ભૌતિક નકલ નીચે જણાવેલ સરનામે સબમિટ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે સંપર્ક કરી શકો છો શ્રી અભિષેક ગૌતમ - મેનેજર (ટેક્નિકલ) ફોન નંબર પર + 91-11-48202000 અથવા તેના ઈ-મેલ દ્વારા, abhishek.gautam@nixi.in બેઠક પહેલા.

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરો 

કર્મચારીઓ અને તેમના આશ્રિતો માટે જૂથ આરોગ્ય વીમા પોલિસીના સંદર્ભમાં ટેન્ડરટેન્ડર 04-10-2022 18-10-2022

વર્ગ:ટેન્ડર

પોસ્ટ તારીખ: 04-ઓક્ટો-2022

કર્મચારીઓ અને તેમના આશ્રિતો માટે ગ્રૂપ હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ પોલિસીના સંદર્ભમાં ટેન્ડર
બિડની શરૂઆતની તારીખ: 04-10-2022
બિડ સબમિટ કરવાની અને ખોલવાની છેલ્લી તારીખ: 18-10-2022 (3:00 P.M)
ટેકનિકલ બિડ ઓપનિંગ અને મૂલ્યાંકન:18-10-2022 (3:30 P.M)
તમને બિડની તમારી ભૌતિક નકલ નીચે જણાવેલ સરનામે સબમિટ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે સંપર્ક કરી શકો છો શ્રી શાહિદ હાશ્મી તેના ઈ-મેલ દ્વારા, shahid@nixi.in બેઠક પહેલા.

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરો 

વ્યવસાયની તક - .IN રજિસ્ટ્રારwebinar 04-10-2022 --

વર્ગ:webinar

પોસ્ટ તારીખ: 04-ઓક્ટો-2022

વેબિનાર તારીખ: 10-ઓક્ટો-2022

વેબિનારનો સમય: બપોરે 3:00 વાગ્યે

વ્યવસાયની તક - .IN રજિસ્ટ્રાર
NIXI એક બિન-લાભકારી સંસ્થા, જે .IN રજિસ્ટ્રી (ઇન્ટરનેટ પર ભારતનું પોતાનું ડોમેન) નું સંચાલન કરે છે, તે તમને ડિજિટલ ઈન્ડિયા પહેલનો ભાગ બનવા અને .IN રજિસ્ટ્રાર તરીકે તેની સાથે સંકળાયેલા થવા આમંત્રણ આપી રહી છે.
.IN/. આજની તારીખે ભારત પાસે 30 લાખથી વધુ ગ્રાહકો છે.
બધા રસ ધરાવતા ભાગીદારો માટે, NIXI ભાગીદાર (રજિસ્ટ્રાર), આગામી 5 વર્ષ માટે વ્યવસાયની તક, NIXI ની ભૂમિકા વગેરેની ચર્ચા કરવા માટે વેબિનારનું આયોજન કરી રહ્યું છે. લિંક ડાઉનલોડ કરવા અને વેબિનારમાં જોડાવા માટે કૃપા કરીને મુલાકાત લો: www.nixi.in/notice.
લિંક: https://nixiwebinar.webex.com/nixiwebinar/j.php?MTID=mf2236c20a2b94a488f9d173b3f693e42

વેબિનારમાં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

વેબિનાર ડાઉનલોડ કરો 

ટેન્ડરના સંદર્ભમાં શુદ્ધિપત્ર: મિશન 2 પ્રોગ્રામ હેઠળ P75p કનેક્ટિવિટીકોરિજેન્ડમ 09-09-2022 12-09-2022

પોસ્ટ તારીખ: 09-સપ્ટે-2022

મિશન 2 પ્રોગ્રામ હેઠળ ટેન્ડર P75P જોડાણના સંદર્ભમાં સુધારણા
બિડની શરૂઆતની તારીખ: 06/09/2022
બિડ સબમિટ કરવાની અને ખોલવાની છેલ્લી તારીખ: 12-09-2022 (3:00 P.M)
ટેકનિકલ બિડ ઓપનિંગ અને મૂલ્યાંકન:12-09-2022 (3:30 P.M)
તમને બિડની તમારી ભૌતિક નકલ નીચે જણાવેલ સરનામે સબમિટ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે સંપર્ક કરી શકો છો શ્રી અભિષેક ગૌતમ - મેનેજર (ટેક્નિકલ) ફોન નંબર પર + 91-11-48202000 અથવા તેના ઈ-મેલ દ્વારા, abhishek.gautam@nixi.in બેઠક પહેલા.

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો  

મિશન 2 હેઠળ L3 અને L75 સ્વીચોની પ્રાપ્તિના સંદર્ભમાં શુદ્ધિપત્ર કોરિજેન્ડમ 07-09-2022 12-09-2022

વર્ગ:સુધારણા

પોસ્ટ તારીખ: 07-સપ્ટે-2022

L2 અને L3 સ્વીચોની ખરીદી માટેના ટેન્ડરના સંદર્ભમાં સુધારણા
બિડની શરૂઆતની તારીખ: 06/09/2022
બિડ સબમિટ કરવાની અને ખોલવાની છેલ્લી તારીખ: 12-09-2022 (3:00 P.M)
ટેકનિકલ બિડ ઓપનિંગ અને મૂલ્યાંકન:12-09-2022 (3:30 P.M)
તમને બિડની તમારી ભૌતિક નકલ નીચે જણાવેલ સરનામે સબમિટ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે સંપર્ક કરી શકો છો શ્રી સૌમેન ભૌમિક – આસિસ્ટન્ટ મેનેજર (ટેક્નિકલ) ફોન નંબર પર + 91-11-48202000 અથવા તેના ઈ-મેલ દ્વારા, soumen@nixi.in બેઠક પહેલા.

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો  

સ્વીચો (બંને સ્તર 2 અને સ્તર 3) અને SFP મોડ્યુલોના સપ્લાય માટેની દરખાસ્તટેન્ડર 06-09-2022 12-09-2022

વર્ગ:ટેન્ડર

પોસ્ટ તારીખ: 06-સપ્ટે-2022

સ્વીચો (બંને સ્તર 2 અને સ્તર 3) અને SFP મોડ્યુલ્સના સપ્લાય માટેની દરખાસ્ત
બિડની શરૂઆતની તારીખ: 06/09/2022
બિડ સબમિટ કરવાની અને ખોલવાની છેલ્લી તારીખ: 12-09-2022 (3:00 P.M)
ટેકનિકલ બિડ ઓપનિંગ અને મૂલ્યાંકન:12-09-2022 (3:30 P.M)
તમને બિડની તમારી ભૌતિક નકલ નીચે જણાવેલ સરનામે સબમિટ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે સંપર્ક કરી શકો છો શ્રી સૌમેન ભૌમિક – આસિસ્ટન્ટ મેનેજર (ટેક્નિકલ) ફોન નંબર પર + 91-11-48202000 અથવા તેના ઈ-મેલ દ્વારા, soumen@nixi.in બેઠક પહેલા.

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરો  

મિશન 75 પ્રોગ્રામ હેઠળ પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ કનેક્ટીવીટીના સંદર્ભમાં ટેન્ડરટેન્ડર 06-09-2022 12-09-2022

વર્ગ:ટેન્ડર

પોસ્ટ તારીખ: 06-સપ્ટે-2022

નિક્સીના આગામી ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જોની પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ કનેક્ટિવિટી
બિડની શરૂઆતની તારીખ: 06/09/2022
બિડ સબમિટ કરવાની અને ખોલવાની છેલ્લી તારીખ: 12-09-2022 (3:00 P.M)
ટેકનિકલ બિડ ઓપનિંગ અને મૂલ્યાંકન:12-09-2022 (3:30 P.M)
તમને બિડની તમારી ભૌતિક નકલ નીચે જણાવેલ સરનામે સબમિટ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે સંપર્ક કરી શકો છો શ્રી અભિષેક ગૌતમ - મેનેજર (ટેક્નિકલ) ફોન નંબર પર + 91-11-48202000 અથવા તેના ઈ-મેલ દ્વારા, abhishek.gautam@nixi.in બેઠક પહેલા.

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરો  

ફાઇલ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમના વિકાસ માટે ટેન્ડરટેન્ડર 17-08-2022 26-08-2022

વર્ગ:ટેન્ડર

પોસ્ટ તારીખ: 17-ઓગસ્ટ-2022

ફાઇલ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમના વિકાસ માટે ટેન્ડર
બિડની શરૂઆતની તારીખ: 17/08/2022
બિડ સબમિટ કરવાની અને ખોલવાની છેલ્લી તારીખ: 26-08-2022 (3:00 P.M)
ટેકનિકલ બિડ ઓપનિંગ અને મૂલ્યાંકન:26-08-2022 (3:30 P.M)
તમને બિડની તમારી ભૌતિક નકલ નીચે જણાવેલ સરનામે સબમિટ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરો  

NIXI ના આગામી ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જો માટે ડેટા સેન્ટર્સ (DCS) પર જગ્યા માટેની દરખાસ્તટેન્ડર- વિસ્તરણ 17-08-2022 22-08-2022

વર્ગ:ટેન્ડર- વિસ્તરણ

પોસ્ટ તારીખ: 17-ઓગસ્ટ-2022

NIXI ના આવનારા ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જો માટે ડેટા સેન્ટર્સ (DCs) પર જગ્યા માટેની દરખાસ્ત

જણાવવામાં આવે છે કે ઉપરોક્ત ટેન્ડર જેની સબમિશનની છેલ્લી તારીખ 17-08-2022 હતી તે હવે 22-08-2022 સુધી લંબાવવામાં આવી છે. તમામ પક્ષોને ટેન્ડર તપાસમાં ભાગ લેવા અને તેમની બિડ સબમિટ કરવા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે 22-08-2022 (3:00 PM) સકારાત્મક.
કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરો- એક્સ્ટેંશન  

NIXI ઈ-મેલ સેવાના અમલીકરણ માટે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની પ્રાપ્તિ માટે ટેન્ડર દસ્તાવેજસુધારેલ RFP 16-08-2022 18-08-2022

વર્ગ:સુધારેલ RFP

પોસ્ટ તારીખ: 16-ઓગસ્ટ-2022

NIXI ઈ-મેલ સેવાના અમલીકરણ માટે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની પ્રાપ્તિ માટે ટેન્ડર દસ્તાવેજ
બિડની શરૂઆતની તારીખ: 25/05/2022
બિડર્સ દ્વારા પ્રશ્નો/પ્રતિસાદ સબમિશન: 30/05/2022
પ્રી-બિડ બિડર્સ કોન્ફરન્સ: 02/06/2022
અંતિમ ટેન્ડર દસ્તાવેજોનું પ્રકાશન: 21/06/2022
બિડ સબમિટ કરવાની અને ખોલવાની છેલ્લી તારીખ: 18-08-2022, 18:00 (સુધારેલી તારીખ)
તકનીકી પ્રસ્તુતિ: 25-08-2022 (સુધારેલી તારીખ)
ટેકનિકલ બિડ ઓપનિંગ અને મૂલ્યાંકન:ટીબીડી
નાણાકીય બિડ ઓપનિંગ અને મૂલ્યાંકન:ટીબીડી
તમને બિડની તમારી ભૌતિક નકલ નીચે જણાવેલ સરનામે સબમિટ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

સુધારેલ RFP ડાઉનલોડ કરો  

NIXI ઈ-મેલ સેવાના અમલીકરણ માટે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની પ્રાપ્તિ માટે ટેન્ડર દસ્તાવેજસુધારેલ RFP 10-08-2022 17-08-2022

વર્ગ:સુધારેલ RFP

પોસ્ટ તારીખ: 10-ઓગસ્ટ-2022

NIXI ઈ-મેલ સેવાના અમલીકરણ માટે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની પ્રાપ્તિ માટે ટેન્ડર દસ્તાવેજ
બિડની શરૂઆતની તારીખ: 25/05/2022
બિડર્સ દ્વારા પ્રશ્નો/પ્રતિસાદ સબમિશન: 30/05/2022
પ્રી-બિડ બિડર્સ કોન્ફરન્સ: 02/06/2022
અંતિમ ટેન્ડર દસ્તાવેજોનું પ્રકાશન: 21/06/2022
બિડ સબમિટ કરવાની અને ખોલવાની છેલ્લી તારીખ: 17-08-2022 (સુધારેલી તારીખ)
તકનીકી પ્રસ્તુતિ: 25-08-2022 (સુધારેલી તારીખ)
ટેકનિકલ બિડ ઓપનિંગ અને મૂલ્યાંકન:ટીબીડી
નાણાકીય બિડ ઓપનિંગ અને મૂલ્યાંકન:ટીબીડી
તમને બિડની તમારી ભૌતિક નકલ નીચે જણાવેલ સરનામે સબમિટ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

સુધારેલ RFP ડાઉનલોડ કરો  

NIXI ના આગામી ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જો માટે ડેટા સેન્ટર્સ (DCS) પર જગ્યા માટેની દરખાસ્તટેન્ડર 10-08-2022 17-08-2022

વર્ગ:ટેન્ડર

પોસ્ટ તારીખ: 10-ઓગસ્ટ-2022

NIXI ના આવનારા ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જો માટે ડેટા સેન્ટર્સ (DCs) પર જગ્યા માટેની દરખાસ્ત

બિડ સબમિશનની શરૂઆતની તારીખ: 10-08-2022
બિડ સબમિટ કરવાની અને ખોલવાની છેલ્લી તારીખ:17-08-2022 (NIXI ખાતે બપોરે 3.00)
ટેકનિકલ બિડ અને મૂલ્યાંકનની શરૂઆત: 17-08-2022 (3.30 PM)

તમને બિડની તમારી ભૌતિક નકલ નીચે જણાવેલ સરનામે સબમિટ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે છેલ્લી તારીખ પહેલા શ્રી અભિષેક ગૌતમ – મેનેજર (ટેક્નિકલ) નો ફોન નંબર +91-11-48202000 પર અથવા તેમના ઈ-મેલ, abhishek.gautam@nixi.in દ્વારા સંપર્ક કરી શકો છો.

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરો  

CMS સાથે IRINN અને IX વેબસાઇટની ડિઝાઇન અને વિકાસ માટે ટેન્ડરટેન્ડર 05-08-2022 16-08-2022

વર્ગ:ટેન્ડર

પોસ્ટ તારીખ: 05-ઓગસ્ટ-2022

CMS સાથે IRINN અને IX વેબસાઈટની ડિઝાઈનિંગ અને ડેવલપમેન્ટ માટે ટેન્ડર

બિડ સબમિશનની શરૂઆતની તારીખ: 05-08-2022
બિડ સબમિટ કરવાની અને ખોલવાની છેલ્લી તારીખ:16-08-2022 (NIXI ખાતે બપોરે 3.00)
ટેકનિકલ બિડ અને મૂલ્યાંકનની શરૂઆત: 16-08-2022 (3.30 PM)

તમને બિડની તમારી ભૌતિક નકલ નીચે જણાવેલ સરનામે સબમિટ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરો  

NIXI ઈ-મેલ સેવાના અમલીકરણ માટે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની પ્રાપ્તિ માટે ટેન્ડર દસ્તાવેજસુધારેલ RFP 01-08-2022 12-08-2022

વર્ગ:સુધારેલ RFP

પોસ્ટ તારીખ: 01-ઓગસ્ટ-2022

NIXI ઈ-મેલ સેવાના અમલીકરણ માટે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની પ્રાપ્તિ માટે ટેન્ડર દસ્તાવેજ
બિડની શરૂઆતની તારીખ: 25/05/2022
બિડર્સ દ્વારા પ્રશ્નો/પ્રતિસાદ સબમિશન: 30/05/2022
પ્રી-બિડ બિડર્સ કોન્ફરન્સ: 02/06/2022
અંતિમ ટેન્ડર દસ્તાવેજોનું પ્રકાશન: 21/06/2022
બિડ સબમિટ કરવાની અને ખોલવાની છેલ્લી તારીખ: 12-08-2022 (સુધારેલી તારીખ)
તકનીકી પ્રસ્તુતિ: 22-08-2022 (સુધારેલી તારીખ)
ટેકનિકલ બિડ ઓપનિંગ અને મૂલ્યાંકન:ટીબીડી
નાણાકીય બિડ ઓપનિંગ અને મૂલ્યાંકન:ટીબીડી
તમને બિડની તમારી ભૌતિક નકલ નીચે જણાવેલ સરનામે સબમિટ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

સુધારેલ RFP ડાઉનલોડ કરો  

મિશન 76 પ્રોગ્રામ હેઠળ દેશના વિવિધ ભાગોમાં આગામી NIXI નોડ્સ માટે સ્વિચની પ્રાપ્તિના સંદર્ભમાં ટેન્ડર સબમિટ કરવાની વિસ્તરણ.કોરિજેન્ડમ 01-08-2022 08-08-2022

વર્ગ:કોરિજેન્ડમ

પોસ્ટ તારીખ: 01-ઓગસ્ટ-2022

મિશન 76 પ્રોગ્રામ હેઠળ દેશના વિવિધ ભાગોમાં આગામી નિક્સી નોડ માટે સ્વીચોની ખરીદીના સંદર્ભમાં ટેન્ડર સબમિશનની મુદત લંબાવવામાં આવી છે.

ઉપરોક્ત ટેન્ડર માટે બિડ સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ 26-07-2022 હતી. હવે સક્ષમ અધિકારી દ્વારા નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે વધુ સારા પ્રતિસાદ માટે તેને 08-08-2022 (3:00 PM) સુધી લંબાવી શકાય છે.
જે પક્ષકારો પ્રી-બિડ ચર્ચામાં જોડાવા ઈચ્છતા હોય તેઓ 02-08-2022 ના રોજ (3:00 PM) NIXI હેડક્વાર્ટર ખાતે આવી શકે છે.
કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો 

મિસ ડેટા પિકઅપ, ફોર્મેટિંગ અને એનાલિસિસ પોર્ટલ ડેવલપમેન્ટ માટે ટેન્ડરટેન્ડર 01-08-2022 08-08-2022

વર્ગ:ટેન્ડર

પોસ્ટ તારીખ: 01-ઓગસ્ટ-2022

MIS ડેટા પિકઅપ, ફોર્મેટિંગ અને એનાલિસિસ પોર્ટલ ડેવલપમેન્ટ માટે ટેન્ડર

બિડ સબમિશનની શરૂઆતની તારીખ: 01-08-2022
બિડ સબમિટ કરવાની અને ખોલવાની છેલ્લી તારીખ:08-08-2022 (NIXI ખાતે બપોરે 3.00)
ટેકનિકલ બિડ અને મૂલ્યાંકનની શરૂઆત: 08-08-2022 (3.30 PM)

તમને બિડની તમારી ભૌતિક નકલ નીચે જણાવેલ સરનામે સબમિટ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરો 

ફાઇલો અને રેકોર્ડ્સના સ્કેનિંગ, ડિજિટાઇઝેશન અને સ્ટોરેજ/બેકઅપ માટે એજન્સીની ભરતીના સંદર્ભમાં ટેન્ડરનું વિસ્તરણ.કોરિજેન્ડમ 27-07-2022 01-08-2022

વર્ગ:કોરિજેન્ડમ

પોસ્ટ તારીખ: 27-જુલાઈ-2022

સ્કેનિંગ, ડિજિટાઇઝેશન અને સ્ટોરેજ/ફાઇલો અને રેકોર્ડ્સના બેકઅપ માટે એજન્સીની ભરતીના સંદર્ભમાં ટેન્ડરનું વિસ્તરણ

જણાવવામાં આવે છે કે ઉપરોક્ત ટેન્ડર જેની સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ 14-07-2022 હતી જે 25-07-2022 સુધી લંબાવવામાં આવી હતી. હવે વધુ સારા પ્રતિસાદ માટે દરખાસ્તોની રજૂઆતને 01-08-2022 સુધી લંબાવવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. તમામ પક્ષોને ટેન્ડર તપાસમાં ભાગ લેવા અને 01-08-2022 (3:00 PM) સુધીમાં તેમની બિડ સકારાત્મક રીતે સબમિટ કરવા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે.
કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

CORRIGENDUM ડાઉનલોડ કરો 

NIXI ઈ-મેલ સેવાના અમલીકરણ માટે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની પ્રાપ્તિ માટે ટેન્ડર દસ્તાવેજકોરિજેન્ડમ 20-07-2022 02-08-2022

વર્ગ:કોરિજેન્ડમ

પોસ્ટ તારીખ: 20-જુલાઈ-2022

NIXI ઈ-મેલ સેવાના અમલીકરણ માટે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની પ્રાપ્તિ માટે ટેન્ડર દસ્તાવેજ
બિડની શરૂઆતની તારીખ: 25/05/2022
બિડર્સ દ્વારા પ્રશ્નો/પ્રતિસાદ સબમિશન: 30/05/2022
પ્રી-બિડ બિડર્સ કોન્ફરન્સ: 02/06/2022
અંતિમ ટેન્ડર દસ્તાવેજોનું પ્રકાશન: 21/06/2022
બિડ સબમિટ કરવાની અને ખોલવાની છેલ્લી તારીખ: 02-08-2022, 1800 કલાક (સુધારેલી તારીખ)
તકનીકી પ્રસ્તુતિ: 10-08-2022 (સુધારેલી તારીખ)
ટેકનિકલ બિડ ઓપનિંગ અને મૂલ્યાંકન:ટીબીડી
નાણાકીય બિડ ઓપનિંગ અને મૂલ્યાંકન:ટીબીડી
તમને બિડની તમારી ભૌતિક નકલ નીચે જણાવેલ સરનામે સબમિટ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો 

NIXI ઈ-મેલ સેવાના અમલીકરણ માટે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની પ્રાપ્તિ માટે ટેન્ડર દસ્તાવેજસુધારેલ RFP 15-07-2022 21-07-2022

વર્ગ:સુધારેલ RFP

પોસ્ટ તારીખ: 15-જુલાઈ-2022

NIXI ઈ-મેલ સેવાના અમલીકરણ માટે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની પ્રાપ્તિ માટે ટેન્ડર દસ્તાવેજ
બિડની શરૂઆતની તારીખ: 25/05/2022
બિડર્સ દ્વારા પ્રશ્નો/પ્રતિસાદ સબમિશન: 30/05/2022
પ્રી-બિડ બિડર્સ કોન્ફરન્સ: 02/06/2022
અંતિમ ટેન્ડર દસ્તાવેજોનું પ્રકાશન: 21/06/2022
બિડ સબમિટ કરવાની અને ખોલવાની છેલ્લી તારીખ: 21-07-2022 (સુધારેલી તારીખ)
તકનીકી પ્રસ્તુતિ: 02-08-2022 (સુધારેલી તારીખ)
ટેકનિકલ બિડ ઓપનિંગ અને મૂલ્યાંકન:ટીબીડી
નાણાકીય બિડ ઓપનિંગ અને મૂલ્યાંકન:ટીબીડી
તમને બિડની તમારી ભૌતિક નકલ નીચે જણાવેલ સરનામે સબમિટ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

સુધારેલ RFP ડાઉનલોડ કરો 

NIXI વેબસાઇટ ડિઝાઇન અને વિકાસ સેવાઓ માટે ભાગીદારોને આમંત્રિત કરે છે.સૂચના 15-07-2022 20-07-2022

વર્ગ:સૂચના

પોસ્ટ તારીખ: 15-જુલાઈ-2022

NIXI વેબસાઇટ ડિઝાઇન અને વિકાસ સેવાઓ માટે ભાગીદારોને આમંત્રિત કરે છે.

NIXI હાલમાં અંગ્રેજી અને પ્રાદેશિક બંને ભાષાઓમાં ડોમેન્સ સાથે મફત ઈમેલ ઓફર કરે છે. NIXI તેની પોતાની બ્રાન્ડ હેઠળ વેબસાઇટ ડિઝાઇન અને વિકાસ સેવાઓ શરૂ કરવા માંગે છે. આ માટે, NIXI વેબ ડિઝાઇનર્સને આમંત્રિત કરવા માંગે છે જેઓ આ કાર્ય માટે NIXI સાથે ભાગીદારી કરી શકે. જો રસ હોય, તો તમે અનુભવ અને તમારી ક્ષમતાઓ વિશે તમારી ટૂંકી વિગતો સબમિટ કરી શકો છો nixi@nixi.in દ્વારા નવીનતમ 20 મી જુલાઇ 2022. NIXI સાથે ભાગીદાર બનવાના તમારા દાવાને સમર્થન આપવા માટે તમને રજૂઆત કરવા માટે બોલાવવામાં આવશે 22મી જુલાઈ, 2022. તેના માટેનું આમંત્રણ તમને ઈ-મેલ દ્વારા મોકલવામાં આવશે.
કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

સૂચના ડાઉનલોડ કરો 

ફાઇલો અને રેકોર્ડ્સના સ્કેનિંગ, ડિજિટાઇઝેશન અને સ્ટોરેજ/બેકઅપ માટે એજન્સીની ભરતીના સંદર્ભમાં ટેન્ડરનું વિસ્તરણ.કોરિજેન્ડમ 14-07-2022 25-07-2022

વર્ગ:કોરિજેન્ડમ

પોસ્ટ તારીખ: 14-જુલાઈ-2022

સ્કેનિંગ, ડિજિટાઇઝેશન અને સ્ટોરેજ/ફાઇલો અને રેકોર્ડ્સના બેકઅપ માટે એજન્સીની ભરતીના સંદર્ભમાં ટેન્ડરનું વિસ્તરણ

જણાવવામાં આવે છે કે ઉપરોક્ત ટેન્ડર જેની સબમિશનની છેલ્લી તારીખ 14-07-2022 હતી તે હવે વધુ સારા પ્રતિસાદ માટે 25-07-2022 સુધી લંબાવવામાં આવી છે. તમામ પક્ષોને ટેન્ડર તપાસમાં ભાગ લેવા અને 25-07-2022 (3:00 PM) સુધીમાં તેમની બિડ સકારાત્મક રીતે સબમિટ કરવા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે.
કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો 

મિશન 76 પ્રોગ્રામ હેઠળ દેશના વિવિધ ભાગોમાં આગામી NIXI નોડ્સ માટે સ્વિચની પ્રાપ્તિના સંદર્ભમાં ટેન્ડર સબમિટ કરવાની વિસ્તરણ.કોરિજેન્ડમ 14-07-2022 26-07-2022

વર્ગ:કોરિજેન્ડમ

પોસ્ટ તારીખ: 14-જુલાઈ-2022

મિશન 76 પ્રોગ્રામ હેઠળ દેશના વિવિધ ભાગોમાં આગામી નિક્સી નોડ માટે સ્વીચોની ખરીદીના સંદર્ભમાં ટેન્ડર સબમિશનની મુદત લંબાવવામાં આવી છે.

જણાવવામાં આવે છે કે ઉપરોક્ત ટેન્ડર જેની સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ 11-07-2022 હતી જે 13-07-2022 સુધી લંબાવવામાં આવી હતી. વધુ સારા પ્રતિસાદ માટે હવે ટેન્ડરની રજૂઆતને 26-07-2022 સુધી લંબાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. તેથી, તમામ રસ ધરાવતા પક્ષોને નિર્દેશ કરવામાં આવે છે કે બિડ 26-07-2022 (3:00 PM) સુધીમાં હકારાત્મક રીતે સબમિટ કરવામાં આવશે.
કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો 

NIXI મિશન 75 યોજના હેઠળ દેશના વિવિધ ભાગોમાં આગામી NIXI નોડ્સ માટે સ્વિચની પ્રાપ્તિપ્રી-બિડ ક્વેરી 12-07-2022 20-07-2022

વર્ગ:પ્રી-બિડ ક્વેરી

પોસ્ટ તારીખ: 20-જૂન-2022

NIXI ના આવનારા ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જો માટે ડેટા સેન્ટર્સ (DCs) પર જગ્યા માટેની દરખાસ્ત
બિડ સબમિશનની શરૂઆતની તારીખ: 20-06-2022
સ્પષ્ટતા માટે વિક્રેતા પરિષદ: 27-06-2022 (11:30 AM NIXI ખાતે)
બિડ સબમિટ કરવાની અને ખોલવાની છેલ્લી તારીખ:07-07-2022 (NIXI ખાતે બપોરે 3.00)
ટેકનિકલ બિડ અને મૂલ્યાંકનની શરૂઆત: 07-07-2022 (3.30 PM)

તમને બિડની તમારી ભૌતિક નકલ નીચે જણાવેલ સરનામે સબમિટ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000
કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે સંપર્ક કરી શકો છો શ્રી અભિષેક ગૌતમ - મેનેજર (ટેક્નિકલ) on ફોન નંબર +91-11-48202000 અથવા તેના ઈ-મેલ દ્વારા abhishek.gautam@nixi.in છેલ્લી તારીખ પહેલા.
પ્રશ્ન-1 માટે અહીં ક્લિક કરો
પ્રશ્ન-2 માટે અહીં ક્લિક કરો

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

બહુવિધ શહેરોમાં NIXI નોડ્સ ચલાવવામાં ઓપરેશનલ સપોર્ટ માટેના ટેન્ડરના સંદર્ભમાં ટેન્ડરકોરિજેન્ડમ 12-07-2022 20-07-2022

વર્ગ:કોરિજેન્ડમ

પોસ્ટ તારીખ: 12-જુલાઈ-2022

બહુવિધ શહેરોમાં નિક્સી નોડ ચલાવવામાં ઓપરેશનલ સપોર્ટ માટે ટેન્ડરના સંદર્ભમાં ટેન્ડર

જણાવવામાં આવે છે કે ઉપરોક્ત ટેન્ડર જેની સબમિશનની છેલ્લી તારીખ 20-06-2022 હતી તે અગાઉ અનુક્રમે 30-06-2022 અને 07-07-2022 સુધી લંબાવવામાં આવી હતી. હવે, વધુ સારા પ્રતિસાદ માટે સબમિશનની તારીખ 22-07-2022 સુધી લંબાવવામાં આવશે તે નક્કી છે. તમામ પક્ષોને ટેન્ડર તપાસમાં ભાગ લેવા અને તેમની બિડ 22-07-2022 (3:00 PM) સુધીમાં સકારાત્મક રીતે સબમિટ કરવા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે.
કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો 

મિશન 76 પ્રોગ્રામ હેઠળ દેશના વિવિધ ભાગોમાં આગામી NIXI નોડ્સ માટે સ્વિચની પ્રાપ્તિના સંદર્ભમાં ટેન્ડર સબમિટ કરવાની વિસ્તરણ.કોરિજેન્ડમ 11-07-2022 13-07-2022

વર્ગ:કોરિજેન્ડમ

પોસ્ટ તારીખ: 11-જુલાઈ-2022

મિશન 76 પ્રોગ્રામ હેઠળ દેશના વિવિધ ભાગોમાં આગામી નિક્સી નોડ માટે સ્વીચોની ખરીદીના સંદર્ભમાં ટેન્ડર સબમિશનની મુદત લંબાવવામાં આવી છે.

જણાવવામાં આવે છે કે ઉપરોક્ત ટેન્ડર જેની સબમિશનની છેલ્લી તારીખ 11-07-2022 હતી તે હવે 13-07-2022 સુધી લંબાવવામાં આવી છે. તેથી, તમામ રસ ધરાવતા પક્ષોને નિર્દેશ કરવામાં આવે છે કે બિડ 13-07-2022 (3:00 PM) સુધીમાં હકારાત્મક રીતે સબમિટ કરવામાં આવશે. રસ ધરાવતા સહભાગીઓના તૈયાર સંદર્ભ માટે પક્ષકારોના બિડ પહેલાના પ્રશ્નોના જવાબ અલગથી આપવામાં આવે છે.
કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો 

37 સ્થાનો પર ડેટા સેન્ટરો પર જગ્યા પૂરી પાડવાના સંદર્ભમાં ટેન્ડર સબમિશનના વિસ્તરણની સુધારણાકોરિજેન્ડમ 11-07-2022 18-07-2022

વર્ગ:કોરિજેન્ડમ

પોસ્ટ તારીખ: 11-જુલાઈ-2022

37 સ્થાનો પર ડેટા કેન્દ્રો પર જગ્યા પૂરી પાડવાના સંદર્ભમાં ટેન્ડર સબમિશનના વિસ્તરણની સુધારણા.
જણાવવામાં આવે છે કે ઉપરોક્ત ટેન્ડર જેની સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ 07-07-2022 હતી તે હવે 18-07-2022 સુધી લંબાવવામાં આવી છે. તમામ પક્ષોને ટેન્ડર તપાસમાં ભાગ લેવા અને તેમની બિડ 18-07-2022 (3:00 PM) સુધીમાં હકારાત્મક રીતે સબમિટ કરવા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે.

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે સંપર્ક કરી શકો છો શ્રી અભિષેક ગૌતમ - મેનેજર (ટેક્નિકલ) on ફોન નંબર +91-11-48202000 અથવા તેના ઈ-મેલ દ્વારા abhishek.gautam@nixi.in છેલ્લી તારીખ પહેલા.
કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

શુદ્ધિપત્ર ડાઉનલોડ કરો 

ફાઇલો અને રેકોર્ડ્સના સ્કેનિંગ, ડિજિટાઇઝેશન અને સ્ટોરેજ/બેકઅપ માટે એજન્સીની ભરતીસૂચના 07-07-2022 14-07-2022

વર્ગ:સૂચના

પોસ્ટ તારીખ: 07-જુલાઈ-2022

ફાઇલો અને રેકોર્ડ્સના સ્કેનિંગ, ડિજીટાઇઝેશન અને સ્ટોરેજ/બેકઅપ માટે એજન્સીની ભરતી
બિડ સબમિશનની શરૂઆતની તારીખ: 07-07-2022
બિડ સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 14-07-2022 (12.00 PM)
બિડ અને મૂલ્યાંકનની શરૂઆત: 14-07-2022 (12.30 PM)
સ્થળ: નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

અવતરણ રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ/કુરિયર દ્વારા મોકલવામાં આવશે અથવા હાથથી પહોંચાડવામાં આવશે શ્રી શાહિદ હાશ્મી (EA એડમિન), વહીવટ વિભાગ.
કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

સૂચના ડાઉનલોડ કરો 

NIXI ઈ-મેલ સેવાના અમલીકરણ માટે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની પ્રાપ્તિ માટે ટેન્ડર દસ્તાવેજસુધારેલ RFP 05-07-2022 15-07-2022

વર્ગ:સુધારેલ RFP

પોસ્ટ તારીખ: 05-જુલાઈ-2022

NIXI ઈ-મેલ સેવાના અમલીકરણ માટે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની પ્રાપ્તિ માટે ટેન્ડર દસ્તાવેજ
બિડની શરૂઆતની તારીખ: 25/05/2022
બિડર્સ દ્વારા પ્રશ્નો/પ્રતિસાદ સબમિશન: 30/05/2022
પ્રી-બિડ બિડર્સ કોન્ફરન્સ: 02/06/2022
અંતિમ ટેન્ડર દસ્તાવેજોનું પ્રકાશન: 21/06/2022
બિડ સબમિટ કરવાની અને ખોલવાની છેલ્લી તારીખ: 15-07-2022 (સુધારેલી તારીખ)
તકનીકી પ્રસ્તુતિ: 26-07-2022 (સુધારેલી તારીખ)
ટેકનિકલ બિડ ઓપનિંગ અને મૂલ્યાંકન:ટીબીડી
નાણાકીય બિડ ઓપનિંગ અને મૂલ્યાંકન:ટીબીડી
તમને બિડની તમારી ભૌતિક નકલ નીચે જણાવેલ સરનામે સબમિટ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરો- એક્સ્ટેંશન 

NIXI ના આગામી ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જો માટે ડેટા સેન્ટર્સ (DCs) પર જગ્યા માટેની દરખાસ્તપ્રી-બિડ ક્વેરી 20-06-2022 07-07-2022

પોસ્ટ તારીખ: 20-જૂન-2022

NIXI ના આવનારા ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જો માટે ડેટા સેન્ટર્સ (DCs) પર જગ્યા માટેની દરખાસ્ત
બિડ સબમિશનની શરૂઆતની તારીખ: 20-06-2022
સ્પષ્ટતા માટે વિક્રેતા પરિષદ: 27-06-2022 (11:30 AM NIXI ખાતે)
બિડ સબમિટ કરવાની અને ખોલવાની છેલ્લી તારીખ:07-07-2022 (NIXI ખાતે બપોરે 3.00)
ટેકનિકલ બિડ અને મૂલ્યાંકનની શરૂઆત: 07-07-2022 (3.30 PM)

તમને બિડની તમારી ભૌતિક નકલ નીચે જણાવેલ સરનામે સબમિટ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000
કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે સંપર્ક કરી શકો છો શ્રી અભિષેક ગૌતમ - મેનેજર (ટેક્નિકલ) on ફોન નંબર +91-11-48202000 અથવા તેના ઈ-મેલ દ્વારા abhishek.gautam@nixi.in છેલ્લી તારીખ પહેલા.
પ્રશ્ન-1 માટે અહીં ક્લિક કરો
પ્રશ્ન-2 માટે અહીં ક્લિક કરો

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

બહુવિધ શહેરોમાં NIXI નોડ્સ ચલાવવા માટે ઓપરેશનલ સપોર્ટ માટે ટેન્ડરટેન્ડર- એક્સ્ટેંશન 30-06-2022 07-07-2022

વર્ગ:ટેન્ડર- વિસ્તરણ

પોસ્ટ તારીખ: 30-જૂન-2022

બહુવિધ શહેરોમાં નિક્સી નોડ્સ ચલાવવા માટે ઓપરેશનલ સપોર્ટ માટે ટેન્ડર.
જાણ કરવામાં આવે છે કે ઉપરોક્ત ટેન્ડર જેની સબમિશનની છેલ્લી તારીખ 20-06-2022 હતી તે 30-06-2022 સુધી લંબાવવામાં આવી હતી. સારો પ્રતિસાદ મળે તે માટે વધુ સાત દિવસનું મુદત આપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આવા તમામ પક્ષો કે જેઓ ટેન્ડરમાં ભાગ લેવા ઇચ્છતા હોય તેઓએ તેમના ટેન્ડર 07-07-2022 (3:00 PM) સુધીમાં હકારાત્મક રીતે સબમિટ કરવા.

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરો- એક્સ્ટેંશન 

સ્વિચ (સ્તર 2 અને સ્તર 3 બંને) અને SFP મોડ્યુલોના સપ્લાય માટે ટેન્ડર ટેન્ડર 30-06-2022 11-07-2022

વર્ગ:ટેન્ડર

પોસ્ટ તારીખ: 30-જૂન-2022

સ્વીચો (બંને સ્તર 2 અને સ્તર 3) અને SFP મોડ્યુલ્સ સહિત હાર્ડવેરના સપ્લાય માટે ટેન્ડર
બિડ સબમિશનની શરૂઆતની તારીખ: 30/06/2022
પ્રી-બિડ કોન્ફરન્સ: 06-07-2022 (11:30 A.M.)
પ્રશ્નોના જવાબ આપો: 07-07-2022
બિડ સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 11-07-2022 (15.00 કલાક)
બિડ ખોલવાની અને મૂલ્યાંકનની તારીખ: 11-07-2022 (15.30 કલાક)
પી.ઓ.નો મુદ્દો: 20/07/2022

તમને બિડની તમારી ભૌતિક નકલ નીચે જણાવેલ સરનામે સબમિટ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે સંપર્ક કરી શકો છો શ્રી અભિષેક ગૌતમ - મેનેજર (ટેક્નિકલ) ફોન નંબર પર + 91-11-48202000 અથવા તેના ઈ-મેલ દ્વારા, abhishek.gautam@nixi.in બેઠક પહેલા.

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરો 

NIXI ઈ-મેલ સેવાના અમલીકરણ માટે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની પ્રાપ્તિ માટે ટેન્ડર દસ્તાવેજ સુધારેલ RFP 20-06-2022 07-07-2022

વર્ગ: સુધારેલ RFP

પોસ્ટ તારીખ: 20-જૂન-2022

NIXI ઈ-મેલ સેવાના અમલીકરણ માટે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની પ્રાપ્તિ માટે ટેન્ડર દસ્તાવેજ
બિડની શરૂઆતની તારીખ: 25/05/2022
બિડર્સ દ્વારા પ્રશ્નો/પ્રતિસાદ સબમિશન: 30/05/2022
પ્રી-બિડ બિડર્સ કોન્ફરન્સ: 02/06/2022
અંતિમ ટેન્ડર દસ્તાવેજોનું પ્રકાશન: 21/06/2022
બિડ સબમિટ કરવાની અને ખોલવાની છેલ્લી તારીખ: 07-07-2022 (સુધારેલી તારીખ)
તકનીકી પ્રસ્તુતિ: 14-07-2022 (સુધારેલી તારીખ)
ટેકનિકલ બિડ ઓપનિંગ અને મૂલ્યાંકન:ટીબીડી
નાણાકીય બિડ ઓપનિંગ અને મૂલ્યાંકન:ટીબીડી
તમને બિડની તમારી ભૌતિક નકલ નીચે જણાવેલ સરનામે સબમિટ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

સુધારેલ RFP ડાઉનલોડ કરો 

NIXI ના આવનારા ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જો માટે ડેટા સેન્ટર્સ પર જગ્યા માટેની દરખાસ્ત ટેન્ડર 20-06-2022 07-07-2022

વર્ગ:ટેન્ડર

પોસ્ટ તારીખ: 20-જૂન-2022

NIXI ના આવનારા ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જો માટે ડેટા સેન્ટર્સ (DCs) પર જગ્યા માટેની દરખાસ્ત
બિડ સબમિશનની શરૂઆતની તારીખ: 20-06-2022
સ્પષ્ટતા માટે વિક્રેતા પરિષદ: 27-06-2022 (11:30 AM NIXI ખાતે)
બિડ સબમિટ કરવાની અને ખોલવાની છેલ્લી તારીખ:07-07-2022 (NIXI ખાતે બપોરે 3.00)
ટેકનિકલ બિડ અને મૂલ્યાંકનની શરૂઆત: 07-07-2022 (3.30 PM)

તમને બિડની તમારી ભૌતિક નકલ નીચે જણાવેલ સરનામે સબમિટ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000
કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે સંપર્ક કરી શકો છો શ્રી અભિષેક ગૌતમ - મેનેજર (ટેક્નિકલ) on ફોન નંબર +91-11-48202000 અથવા તેના ઈ-મેલ દ્વારા abhishek.gautam@nixi.in છેલ્લી તારીખ પહેલા.

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરો 

બહુવિધ શહેરોમાં NIXI નોડ્સ ચલાવવા માટે ઓપરેશનલ સપોર્ટ માટે ટેન્ડર. ટેન્ડર- એક્સ્ટેંશન 10-06-2022 30-06-2022

વર્ગ:ટેન્ડર

પોસ્ટ તારીખ: 10-જૂન-2022

બહુવિધ શહેરોમાં નિક્સી નોડ્સ ચલાવવા માટે ઓપરેશનલ સપોર્ટ માટે ટેન્ડર.
બિડ સબમિશનની શરૂઆતની તારીખ: 10-06-2022
બિડ સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 30-06-2022, 3:00 P.M
બિડ ખોલવાની તારીખ: 30-06-2022, 3:30 P.M

તમને બિડની તમારી ભૌતિક નકલ નીચે જણાવેલ સરનામે સબમિટ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરો 

વકીલો અરજદારો કે જેમની પાસે ટ્રેડમાર્ક સંબંધિત કોર્ટ કેસો/મામલો મારફતે ડોમેન હેન્ડલ કરવામાં કુશળતા (ઓછામાં ઓછા 3 થી 5 વર્ષ) છે જાહેરખબર 07-06-2022 23-06-2022

વર્ગ:જાહેરખબર

NIXI એવા વકીલો અરજદારો પાસેથી અરજીઓ આમંત્રિત કરે છે કે જેમની પાસે ટ્રેડમાર્ક સંબંધિત કોર્ટ કેસો/મામલો દ્વારા ડોમેન હેન્ડલ કરવામાં કુશળતા (ઓછામાં ઓછા 3 થી 5 વર્ષ) છે.

જાહેરાત ડાઉનલોડ કરો 

NIXI ના આવનારા ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જોની P2P કનેક્ટિવિટી માટેના ટેન્ડરમાં સુધારો. કોરિજેન્ડમ 06-06-2022 -

વર્ગ:કોરિજેન્ડમ

પોસ્ટ તારીખ: 06-જૂન-2022

NIXI ના અપકૉમીગ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જોની P2P કનેક્ટિવિટી માટેના ટેન્ડરમાં સુધારો

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે સંપર્ક કરી શકો છો શ્રી અભિષેક ગૌતમ - મેનેજર (ટેક્નિકલ) on ફોન નંબર +91-11-48202000 અથવા તેના ઈ-મેલ દ્વારા abhishek.gautam@nixi.in છેલ્લી તારીખ પહેલા.
વધુ માહિતી માટે:P2P કનેક્ટિવિટી માટે ટેન્ડર માટે અહીં ક્લિક કરો.

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

CORRIGENDUM ડાઉનલોડ કરો 

સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર્સ (Sdc) અને Stpi સાથે NIXI હાલના એક્સચેન્જોની પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ કનેક્ટિવિટી માટે ટેન્ડર ટેન્ડર 03-06-2022 13-06-2022

વર્ગ:ટેન્ડર

પોસ્ટ તારીખ: 03-જૂન-2022

સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર્સ (SDC) અને STPI સાથેના હાલના એક્સચેન્જોની NIXI ની પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ કનેક્ટિવિટી
બિડ સબમિશનની શરૂઆતની તારીખ: 03-06-2022
બિડ સબમિટ કરવાની અને ખોલવાની છેલ્લી તારીખ:13-06-2022

તમને બિડની તમારી ભૌતિક નકલ નીચે જણાવેલ સરનામે સબમિટ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000
કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે સંપર્ક કરી શકો છો શ્રી અભિષેક ગૌતમ - મેનેજર (ટેક્નિકલ) on ફોન નંબર +91-11-48202000 અથવા તેના ઈ-મેલ દ્વારા abhishek.gautam@nixi.in છેલ્લી તારીખ પહેલા.

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરો 

P2P કનેક્ટિવિટી માટેના ટેન્ડર માટે શુદ્ધિપત્ર કોરિજેન્ડમ 03-06-2022 -

વર્ગ:કોરિજેન્ડમ

પોસ્ટ તારીખ: 06-જૂન-2022

NIXI ના અપકૉમીગ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જોની P2P કનેક્ટિવિટી માટેના ટેન્ડરમાં સુધારો

કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે સંપર્ક કરી શકો છો શ્રી અભિષેક ગૌતમ - મેનેજર (ટેક્નિકલ) on ફોન નંબર +91-11-48202000 અથવા તેના ઈ-મેલ દ્વારા abhishek.gautam@nixi.in છેલ્લી તારીખ પહેલા.
વધુ માહિતી માટે:P2P કનેક્ટિવિટી માટે ટેન્ડર માટે અહીં ક્લિક કરો.

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

CORRIGENDUM ડાઉનલોડ કરો 

NIXI ના આગામી ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જોની પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ કનેક્ટિવિટી ટેન્ડર 01-06-2022 08-06-2022

વર્ગ:ટેન્ડર

પોસ્ટ તારીખ: 01-જૂન-2022

નિક્સીના આગામી ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જોની પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ કનેક્ટિવિટી
બિડ સબમિશનની શરૂઆતની તારીખ: 01-06-2022
બિડ સબમિટ કરવાની અને ખોલવાની છેલ્લી તારીખ:08-06-2022

તમને બિડની તમારી ભૌતિક નકલ નીચે જણાવેલ સરનામે સબમિટ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000
કોઈપણ પ્રશ્નના કિસ્સામાં, તમે સંપર્ક કરી શકો છો શ્રી અભિષેક ગૌતમ - મેનેજર (ટેક્નિકલ) on ફોન નંબર +91-11-48202000 અથવા તેના ઈ-મેલ દ્વારા abhishek.gautam@nixi.in છેલ્લી તારીખ પહેલા.

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરો 

ઈમેલ સેવાઓ માટે NIXI RFP આરએફપી 25-05-2022 01-07-2022

વર્ગ:આરએફપી

પોસ્ટ તારીખ: 25-મે-2022

NIXI ઈ-મેલ સેવાના અમલીકરણ માટે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની પ્રાપ્તિ માટે ટેન્ડર દસ્તાવેજ
બિડ સબમિશનની શરૂઆતની તારીખ: 25/05/2022
બિડર્સ દ્વારા પ્રશ્નો/પ્રતિસાદ સબમિશન: 30/05/2022
પ્રી-બિડ બિડર્સ કોન્ફરન્સ: 02/06/2022
અંતિમ ટેન્ડર દસ્તાવેજોનું પ્રકાશન: 14/06/2022
બિડ સબમિટ કરવાની અને ખોલવાની છેલ્લી તારીખ: 01-07-2022
તકનીકી પ્રસ્તુતિ: 11-07-2022
ટેકનિકલ બિડ ઓપનિંગ અને મૂલ્યાંકન:ટીબીડી
નાણાકીય બિડ ઓપનિંગ અને મૂલ્યાંકન:ટીબીડી
તમને બિડની તમારી ભૌતિક નકલ નીચે જણાવેલ સરનામે સબમિટ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
9મો માળ, બી-વિંગ, સ્ટેટ્સમેન હાઉસ, 148, બારાખંભા રોડ,
નવી દિલ્હી-110001
ટેલ. : +91-11-48202000

કૃપા કરીને ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય પર અથવા તે પહેલાં બિડ સબમિટ કરો.

RFP ડાઉનલોડ કરો 

ઝીરો ફોલ્ટ સૂચના 19-04-2022 -
EGM ની મિનિટો સૂચના 04-02-2022 -
આગામી 5 વર્ષમાં ઈન્ટરનેટ સૂચના 06-01-2022 -
ચૂંટણી સૂચના 2021સૂચના 16-12-2021 -
ઝૂમ મીટિંગ- ઇમેઇલ સેવા માટે NIXI RFP માહિતી 31-05-2022 -
કાર ભાડે રાખવા માટે NIQટેન્ડર 05-05-2022 -

વર્ગ:ટેન્ડર

પોસ્ટ તારીખ: 05-05-2022

CEO, NIXI, નવી દિલ્હીના ઓફિસ ઉપયોગ માટે કાર (ટોયોટા કેમરી, ટોયોટા કોરોલા અલ્ટીસ/ હોન્ડા એકોર્ડ/ હોન્ડા સિટી) ભાડે રાખવા અને માસિક દરના ધોરણે કાર પ્રદાન કરવા માટે અવતરણ આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા છે (જ્યારે અને જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે)

પ્રકાશન તારીખ: 29-04-2022
બિડ સબમિશન સમાપ્તિ તારીખ: 09-05-2022

ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરો