છબી
મિશન

કંપની દ્વારા તેના સંસ્થાપન પર જે મુખ્ય ઉદ્દેશો અનુસરવામાં આવશે તે છે:

  • ઈન્ટરનેટને પ્રોત્સાહન આપવા માટે.
  • ઈન્ડિયા ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જો/પિયરિંગ પોઈન્ટ્સના પસંદગીના સ્થાન(ઓ)/ભાગો/પ્રદેશોમાં જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે સેટઅપ કરવા.
  • ભારતમાં ઈન્ટરનેટ ટ્રાફિકના અસરકારક અને કાર્યક્ષમ રૂટીંગ, પિયરીંગ, ટ્રાન્ઝિટ અને વિનિમયને સક્ષમ કરવા.
  • ઇન્ટરનેટ અને બ્રોડબેન્ડ સેવાઓની ગુણવત્તા વધારવા અને સુધારવા માટે સતત કામ કરવું.
  • ઈન્ટરનેટ ડોમેન નામ કરો અને કામકાજ સંબંધિત સેટ કરો.