ભારતમાં 204 કરોડથી વધુ લોકોએ રસીકરણ કર્યું. NIXI દરેક ભારતીય નાગરિકને વહેલામાં વહેલી તકે રસી લેવા અને સુરક્ષિત રહેવા વિનંતી કરે છે #IndiaFightsCorona #LargestVaccineDrive #BoosterDose #Unite2FightCorona
ભારતમાં 204 કરોડથી વધુ લોકોએ રસીકરણ કર્યું. NIXI દરેક ભારતીય નાગરિકને વહેલામાં વહેલી તકે રસી લેવા અને સુરક્ષિત રહેવા વિનંતી કરે છે #IndiaFightsCorona #LargestVaccineDrive #BoosterDose #Unite2FightCorona
ભારતમાં 204 કરોડથી વધુ લોકોએ રસીકરણ કર્યું. NIXI દરેક ભારતીય નાગરિકને વહેલામાં વહેલી તકે રસી લેવા અને સુરક્ષિત રહેવા વિનંતી કરે છે #IndiaFightsCorona #LargestVaccineDrive #BoosterDose #Unite2FightCorona

અહીં ક્લિક કરો

અહીં ક્લિક કરો